TAJEMSTVÍ UKRYTÉ V ZEMI

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Půda a horniny představují ohromný archiv plný informací o historii Země. V součinnosti s živly, člověkem a dalšími činiteli určují dávnou i současnou podobu naší krajiny. Žáci řeší otázky spojené s různými geologickými obdobími, seznamují se s živly jako spolutvůrci prostředí na planetě a luští kód k tajemné truhle ukryté přímo v zahradě.


Rozšířená anotace


Výukový program se věnuje vzniku planety Země, geologii, vývoji života a dalším změnám, které se na Zemi v minulosti odehrály. PS pomocí obrázků jsou žáci ve stručnosti seznámeni s nejvýznamnějšími mezníky v historii vývoje planety Země, od jejího vzniku až po současnost. Prostřednictvím hry motivované Pevností Boyard vstupují do příběhu simulujícího situaci na Zemi - Země má stejně jako každý z nás své tajemství, které je ale zatím pečlivě ukryto pod zámkem. Aby žáci mohli zámek odemknout, musí se vydat na průzkum Otevřenou zahradou a zjistit vliv různých přírodních činitelů na vývoj Země. Setkají se tak např. s vodní nebo větrnou erozí, těžbou nerostných surovin. Žáci si také poskládají geologickou mapu Brna, kde zjistí, jaké horniny se v podloží Brna objevují a kde je hranice Českého masivu a Karpat.Jestliže správně pracovali a snažili se, pak odhalí tajemství, které naše planeta Země ukrývá.


Základní údaje o programu


Čas programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa


Požadavky na účastníky
vhodné oblečení (spíše terénní), vhodná obuv, svačina. V případě potřeby si žáci přinesou vlastní pláštěnku.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák si uvědomí, jak malý podíl ve vývoji planety Země připadá na vznik a život člověka a jak člověk využívá zdroje na Zemi ve svůj prospěch a jaké to má pro lidstvo důsledky.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyhodnotí dopady lidské činnosti na vývoj planety Země.
  • popíše vznik a vývojové etapy planety Země od počátku až po současnost s důrazem na hlavní mezníky v historii.
  • uvede příklady větrné a vodní eroze a zobecní příčiny a důsledky jejich vlivu na krajinu a na povrch Země.
  • sestaví geologickou mapu Brna a určí geologické stáří vybraných lokalit v Brně.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda/ Přírodopis, Zeměpis; Člověk a společnost/ Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018