Léto v přírodní zahradě

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Letní zahradu budeme poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Jak zní voda? Jak chutnají a voní bylinky? Děti se s některými seznámí a uvaří z nich na ohni čaj. Poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit jen rostlinám, ale i jako útočiště pro mnohé živočichy.


Rozšířená anotace


Program přivede děti do letní rozkvetlé přírodní zahrady a věnuje se zejména tématům vody a léčivých bylin. Metodika výukového programu klade důraz na smyslové vnímání, vlastní prožitek a praktické činnosti.
Výukovým programem provází děti Bylinková a Vodní víla.
V „bylinkové“ části programu se žáci seznámí s několika druhy bylin a možnostmi jejich využití. Byliny poznávají nejen zrakem, ale i pomocí čichu a hmatu. Naučí se jak byliny sbírat a sušit a vlastnoručně si připraví na ohni bylinkový čaj.
Ve druhé části programu žáci poznávají možnosti využití vody v zahradě, šetrného hospodaření s ní a význam vody jako útočiště pro živočichy, zdroje zábavy a relaxace. Učí se pracovat s jednoduchým plánem zahrady. Poznají obojživelníky ze zahradního jezírka, pracují s keramickou hlínou, poslouchají vodu a hrají si u soustavy dřevěných vodních korýtek.
Na závěr celého programu všichni společně ochutnají bylinkový, čaj. Tato chvíle je i vhodnou příležitostí k povídání o prožitcích a zkušenostech z programu.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a převážně v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají možnost vypěstovat si bylinky na vlastní zahradě a využít je jako podpůrný prostředek při léčbě onemocnění, dochucení pokrmů, přípravě „čajů“ či přímé konzumaci.

Výstupy
Žák/dítě:
 • přiřadí část byliny k živému exempláři rostliny v zahradě (využijí k tomu zrak, čich či hmat)
 • uvaří s dohledem pedagoga bylinný čaj na ohni
 • sklidí byliny a umístí je do sušičky
 • najdou vodní zdroje a zakreslí je do plánu zahrady
 • určí pomocí jednoduchého atlásku vodní obojživelníky
 • vymodelují různá stádia vývoje žáby
 • vyjmenují různé významy vody v zahradě
 • použijí dřevěnou hůl pro poslech vody


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019