MÁME NA ZEMI? ANEB KOLONIZÁTOŘI VZDÁLENÝCH SVĚTŮ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Nedostatek jídla, časté povodně, znečištěný vzduch a desítky kilometrů neobydlené krajiny. Dokážete tyto drsné podmínky využít ve váš prospěch a osídlit takovou krajinu? Vyzkoušejte si, co všechno pro nás zajišťují ekosystémy a jak obtížné může být jejich služby nahradit.


Rozšířená anotace


Program představuje žákům koncept tzv. ekosystémových služeb. Hlavní výukovou metodou je simulační hra, v níž se žáci myšlenkově přenášejí na jinou planetu a zabývají se funkcemi zdejších ekosystémů. Simulační hře předchází několik motivačních aktivit – sledování videa věnovaného projektu, který se reálně zabývá osídlováním Marsu a krátký brainstorming, v němž žáci jmenují věci, bez které by se na podobné misi neobešli.
Na úvod samotné hry se pak žáci rozdělují do několika skupin, výzkumných týmů. Přestože planeta, kterou mají osídlit, není Mars, ale Zemi velmi podobné prostředí se vzduchem, vodou i půdou, neposkytují zdejší ekosystémy dostatek pitné vody, čistého vzduchu, potravin a energie, ani dostatečně stabilní hydrologické a pedologické poměry. Úspěšnost mise je do značné míry závislá na spolupráci skupin, což žáci reflektují ve skupinové diskuzi po ukončení hry. Reflexe pak pokračuje hledáním souvislostí mezi stavem ekosystémů a životní úrovní lidí. Nalezené ekosystémové služby lektoři pojmenují a upřesní v krátké prezentaci. Současně také odkryjí do té doby skrytou paralelu krajiny na planetě s lidmi vytěženou krajinou severních Čech. V závěrečné fázi žáci využívají reálné současné a historické fotodvojice krajin a vyjadřují vlastní postoje k různým formám rekultivací.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák zvyšuje svoji citlivost vůči životnímu prostředí a uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • uvede příklady ekosystémových služeb
  • rozliší produkční a regulační ekosystémové služby
  • dá do souvislosti dobrý stav ekosystémů a životní úroveň člověka
  • posoudí výhody a nevýhody přírodě blízkých a technických forem rekultivací


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Člověk a životní prostředí
  • Osobnostní a sociální výchova / Spolupráce a soutěž


Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Biologie, Geografie, Geologie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019