JAK ROSTE CHLÉB

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslíme nad hodnotou půdy a nad jejím významem pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlácení obilí na zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků. Děti se naučí rozeznávat druhy obilí a dozví se, na co se využívají.


Rozšířená anotace


Program ukazuje cestu od obilí, rostoucího na poli, až ke chlebu na našem stole. Děti mohou na vlastní kůži prožít tradiční ruční zpracování obilí. Do tématu jsou uvedeny pohádkou O kuchaři, který urazil pole, která zdůrazňuje význam půdy pro člověka. Formou her, samostatných i skupinových činností, diskuze a opakování děti porovnají tradiční ruční a strojovou výrobu chleba. Součástí programu je také seznámení se čtyřmi základními druhy obilí, které na našem území pěstujeme.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti vlastním prožitkem poznávají cestu k upečení chleba a jak zásadní roli v ní sehrává půda (pole).Cílem programu je vzbudit pozitivní vztah a úctu k půdě a vést děti k pochopení ekologických rizik spojených s nešetrným zacházením s půdou.

Výstupy
Žák/dítě:
 • analyzují pohádku a zamyslí se nad hodnotou půdy
 • rozliší 4 druhy obilí (pšenice, žito, ječmen, oves) a specifikují jejich využití člověkem
 • pochopí a s využitím obrázků správně sestaví postup od obilí k mouce
 • vlastními slovy popíší princip mlácení cepem
 • vymlátí hromádku obilí
 • namelou v ručním mlýnku mouku
 • pochopí a pomocí obrázků popíší postup od mouky ke chlebu
 • poznají a rozliší mouky (pšeničná, žitná, celozrnná)
 • vytvoří těsto a zhotoví bochánek či preclík


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesahy do předmětů: prvouka, přírodověda, pracovní činnosti)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018