PŮDA NENÍ NUDA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Bádáním zjistíme, z čeho vzniká půda. Žáci si sami vyzkoušejí pokusy s půdou a na modelu kopce odhalí, jak půdu ohrožuje eroze. Budeme hledat a určovat půdní živočichy v zahradě a poznáme jejich roli při vzniku půdy.


Rozšířená anotace


Ve společném úvodu se žáci naladí na téma programu s fotografiemi a formulují si otázky k tématu.
První část programu je věnována půdě a jejímu složení a ohrožení. Žáci rozpoznávají jednotlivé komponenty půdy a pojmenují je. Proběhne průzkum vzorku půdy a pozorování lupou. Provedou důkaz vody a vzduchu v půdě. Pomocí pokusů –experimentu s modelem kopce porozumí žáci principům eroze a vlivu člověka na půdní fond. Společně najdeme opatření, která odnosu půdy zabrání.
Druhá část programu je věnována životu v půdě – půdním živočichům. Budeme je sbírat a pozorovat, využijeme binokulární lupy a klíče k určování půdních bezobratlých.Na základě seznámení se s potravními vztahy v půdě, porozumí žáci významu půdních živočichů a jejich nenahraditelné roli v procesu koloběhu látek v přírodě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede k zamyšlení nad významem půdy a půdních živočichů a ekologických vztahů v přírodě. Umožňuje žákům pochopit význam půdy a rizika působení člověka.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíší složky půdy
 • pojmenují půdní živočichy
 • popíší některé ekosystémové vztahy v půdě
 • provedou pokusy s půdou a interpretují výsledky
 • provedou správně odchyt půdních bezobratlých
 • pozorují živočichy a přiřadí jim název a místo potravním řetězci
 • si opakují získané vědomosti během promítání
 • popíší příčiny a rizika půdní eroze


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018