POKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Putování Pálavou, Bílými Karpaty, Podyjím i Moravským krasem. Zamyslíme se nad tím, proč máme chránit přírodu a co ji ohrožuje. Co má vlastně takový ochránce na starosti a s čím musí bojovat? Přiblížíme si kategorie územní ochrany v České republice.


Rozšířená anotace


Program se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na chráněné oblasti Jižní Moravy, druhá část představuje kategorie chráněných území v České republice.
V první části se žáci pomocí hry vydají na průzkum chráněných území v Jihomoravském kraji. Zamyslíme se nad tím, proč vlastně chránit přírodu a jak to prakticky provádět. Na příkladu konkrétní přírodní rezervace si představíme hospodaření v rezervaci.
V druhé části programu si představíme pomocí metod kritického myšlení způsoby územní ochrany v České republice. Žáci se seznámí s pojmy jako je národní park, chráněná krajinná oblast, maloplošné chráněné území, přírodní park, biosférická rezervace a NATURA 2000. Zjistíme společné znaky i specifika těchto chráněných území. Na závěr na základě předchozích zkušeností zhodnotíme přírodně zajímavé území a zařadíme ho do příslušné kategorie.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–40

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, vnitřní výukový program

Požadavky na účastníky
přezůvky, psací potřeby, svačina, pitný režim zajištěn, možnost objednání oběda


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci vysvětlí, jaké důvody vedly k vyhlášení některých Jihomoravských velkoplošných chráněných území. Poznají důležitost ochrany a péče o chráněnky, dokáží vlastními slovy popsat alespoň 3 způsoby hospodaření na příkladu rezervace Děvín – soutěska.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák vyjmenuje všechna čtyři velkoplošná chráněná území v Jihomoravském kraji a uvede alespoň jednu zajímavost z těchto území
  • žák uvede alespoň dvě opatření sloužících k údržbě chráněných území
  • žák uvede alespoň tři kategorie chráněných území v České republice a vysvětlí jejich specifika


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Základní podmínky života, Ekosystémy
  • SŠ: Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis, SŠ: biologie, geografie, dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018