NĚCO JE VE VZDUCHU

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co všechno se skrývá ve vzduchu, který dýcháme? S průzkumem neviditelného vzdušného koktejlu začneme v domácnostech, kde ho ovlivňuje náš životní styl i vybavení bytu. Zbavíme se škodlivin větráním? V rolích zástupců vlád různých států budeme řešit problematiku prachu, oxidů dusíku, přízemního ozónu i dalších látek.


Rozšířená anotace


V našem okolí se vyskytuje řada látek, které nevidíme, ale které mohou výrazně ovlivnit kvalitu našeho života. Řada z nich se vyskytuje právě ve vzduchu. Žáci v programu nejprve mapují svoji představu o látkách, které ve vzduchu můžeme najít, a které mohou být pro zdraví člověka škodlivé. Poté pracují s vybranými vůněmi a pachy a zkoumají společné znaky toho, co vnímáme jako vůni, a co jako zápach. Lektoři jim pomocí jednoduchých pomůcek vizualizují složení vzduchu. Žáci následně hledají příčiny výskytu některých škodlivých látek v interiérech na fotografiích a navrhují možná řešení.
V průběhu programu se žáci přesunou z vnitřního prostředí do venkovního. Zde je hledání řešení složitější. Žáci jsou motivováni pohybovou hrou ilustrující problematiku freonů a ozónové díry. Poté se v rolové hře stanou vládními představiteli vybraných států světa, kteří se potýkají s různými druhy znečištění ovzduší (oxidy dusíku, oxid siřičitý, přízemní ozón atd.). Ve vymezeném čase pak problémy řeší investicemi do vědy a výzkumu, vylepšenými technologiemi či vlastními nápady na poli osvěty. Po stručné prezentaci dosažených výsledků žáci reflektují průběh hry a porovnávají reálnost vybraných opatření. Pokusí se společně vybrat nejúčinnější opatření.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn). Je vhodné, aby žáci měli základní představu o chemických látkách a chemickém názvosloví.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák chápe souvislost mezi stavem životního prostředí a vlastním zdravím a uvědomuje si vliv a význam environmentální osvěty.

Výstupy
Žák/dítě:
  • prozkoumá vybraný vzorek vzduchu, určí v něm přítomné nebezpečné chemické látky a posoudí jeho vliv na zdraví
  • navrhne řešení pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru i exteriéru
  • posoudí úspěšnost různých kroků k odstranění problému souvisejícího se znečištěním ovzduší
  • vybere nejúčinnější opatření ke zlepšení kvality vzduchu v regionu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Chemie, Zeměpis, Výchova k občanství

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018