O PŮVODU OBLEČENÍ 2 - PŘILNU KE LNU

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Porovnáme textilní materiály, jejich dopad na životní prostředí při jejich získávání. Poznáme těžké životní podmínky lidí pracujících v textilním průmyslu. Seznámíme se se lnem, budeme jej lámat, česat a spřádat, utkáme si drobný přívěsek i náramek.


Rozšířená anotace


Program začíná prezentací výsledků z domácí práce s pracovním listem – inventura v šatníku. Skládání textů k obnovitelným a neobnovitelným zdrojům. Pracuje se s texty o pěstování bavlníku a ohrožení Aralského jezera. Promítání fotografií. Dále se program věnuje environ. a sociálním dopadům koncentrace textilní výroby do rozvojových zemí a Číny. Promítání a diskuse nad filmem China blue. Prohlídka alternativ oblékání – fair trade, biobavlna, len, konopí atp. Následují výroby ze lnu, lámání, česání a předení.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad původem oblečení.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše dopady výroby textilu na žp
  • pojmenují druhy textilních materiálů a zdrojů
  • navrhne způsoby šetrné spotřeby textilu
  • pracují s textem a popíše dopady pěstování bavlny na Aral. jezero
  • pracuje se lnem
  • vyrobí výrobek ze lnu
  • vyjádří postoj ke spotřebě textilu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a společnost, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018