Příběhy ze starého stromu

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli starého stromu. Zahrajeme si na mravence a sršně, za houbou vylezeme do koruny stromu, prohlédneme si skutečnou dutinu strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.


Rozšířená anotace


Hlavním tématem programu je význam starého stromu v přírodě pro další organismy a ekosystém vůbec. Během celého dopoledne žáci řeší problém, zda a kam nejlépe na starém stromě ubytovat některé konkrétní živočichy, houby a rostliny. Do problému je uvede krátký pohádkový příběh. Pak již následuje vlastní objevování tajemství starých stromů a to částečně přímo venku na zahradě. Program klade důraz na poznávání pomocí vlastní zkušenosti.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití, oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají význam starých stromů v ekosystému a význam stromu jako místa pro život mnoha dalších organismů.

Výstupy
Žák/dítě:
  • přiřadí organismu jeho místo výskytu (získávání potravy, hnízdění, vývoje atd.) a toto přiřazení zdůvodní
  • vysvětlí význam starého stromu pro rozmanitost přírody
  • pozoruje organismy a přírodniny pod binokulární lupou
  • výtvarně ztvární lišejník
  • aktivně vyhledá pobytová znamení živočichů v zahradě
  • určí živočicha na fotografii a popíše jeho základní poznávací znaky
  • pozná a pojmenuje lišejník a choroš


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019