ZVÍŘATA V ZIMĚ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? Děti poznají jejich různá přizpůsobení, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahrají si na havrany, krtky, netopýry i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.


Rozšířená anotace


Účastníci environmentálního výukového programu se spolu s dětmi z příběhu (Vločkou a Pírkem) vydávají do zimní přírody ověřit informace z pohádkové knihy. Objevují pobytová znamení i spící živočichy. Pomocí her a dalších aktivit poznávají v ekologických souvislostech (např. nedostatek potravy v zimním období) různé strategie živočichů k přežití zimy. Program ukazuje, s důrazem na ohleduplné chování, možnost aktivně ve volném čase poznávat přírodu. Žáci si domů odnesou odlitek stopy lišky, učitelé pak pracovní list a nápadník, které mohou použít při opakování či navázání na VP ve výuce. Struktura programu vychází z třífázového modelu učení EUR a využívá principů kritického myšlení.
Žáci poznávají stopy zvířat, pátrají po potravě zajíců v zimní zahradě, v roli havranů hledají a sbírají potravu "pod sněhem", "přezimují" jako slunéčka. Seznámí se se zásadami pozorování přírody, "Stopují" lišku a odlijí si ze sádry její stopu. Formou simulační hry poznají, jak loví netopýr, z pantomimického divadla usuzují na jeho přizpůsobení přečkání nepříznivého období a změny životních projevů v tomto období. V závěru programu žáci uvedou na pravou míru mylné informace z úvodní pohádky a vyjádří svůj postoj k procházkám do zimní přírody.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Obsah programu má za cíl vzbudit u dětí zájem o dění v zimní přírodě a motivovat je k výletům a pozorováním.

Výstupy
Žák/dítě:
  • správně vystrojí a vybaví loutky dětí na výlet do přírody
  • pozná stopy některých živočichů
  • vybaví si a řekne alespoň některé ze zásad správného stopování a pozorování živočichů ve volné přírodě
  • správně vyjmenuje alespoň jeden druh potravy u každého z probraných živočichů (havran, liška, netopýr, krtek, zajíc, slunéčko)
  • vysvětlí, podle čeho pozná, že určitý živočich se v zimě pohyboval přírodou
  • popíše přípravy netopýra na zimní spánek a změny jeho životních projevů v období zimního spánku
  • vytvoří sádrový odlitek stopy lišky


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019