PŮDA NENÍ NUDA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Víte, jaká dobrodružství se odehrávají v půdě? Binokulární lupy nám pomohou poznat půdní složky, při hře pochopíme, jak půda vznikla, co je to rozklad a kdo se na něm podílí. Odchytíme a pojmenujeme řadu půdních živočichů a popíšeme jejich vazby k půdnímu prostředí. Pomocí pokusů dokážeme přítomnost půdní vody a vzduchu.


Rozšířená anotace


Ve společném úvodu se žáci naladí na téma programu s fotografiemi.
V jedné části programu se žáci věnují půdě a jejímu složení. Rozpoznávají jednotlivé komponenty půdy a pojmenují je. Provedou důkaz vody a vzduchu v půdě. V karetní hře zjistí, co je to rozklad a kdo se na něm podílí.
V druhé části programu sbírají a pozorují půdní živočichy. Pomocí binokulární lupy a klíče určují půdní bezobratlé. Na základě seznámení se s potravními vztahy v půdě, porozumí žáci významu půdních živočichů a jejich nenahraditelné roli v procesu koloběhu látek v přírodě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede k zamyšlení nad významem půdy a půdních živočichů a ekologických vztahů v přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíší složky půdy
  • pojmenují půdní živočichy
  • popíší některé ekosystémové vztahy v půdě
  • provedou pokusy s půdou a interpretují výsledky
  • provedou správně odchyt půdních bezobratlých
  • pozorují živočichy a přiřadí jim název a místo potravním řetězci
  • si opakují získané vědomosti během promítání


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019