Soutěž diplomových prací

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.

 

Letos se uskutečnil již XVI. ročník Soutěže diplomových prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti moholipřihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim 2017 nebo na jaře 2018. Všechny práce následně posoudila komise složená z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce byly oceněny na závěrečné mezioborové konferenci.

 

MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Vyhodnocení XVI. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference v úterý 27. listopadu 2018 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2018 bylo přihlášeno 22 prací, z toho 4 prácí v bakalářské kategorii a 18 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila tři bakalářské a čtyři diplomové práce.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

1. Klára Vaculíková – Hodnocení stavu Ochozského potoka (Vysoké učení technické v Brně)

 • pomocí dvou odlišných metod zhodnotila stav Ochozskéhopotoka v úseku od pramene po ČOV Březina, v rámci své práce komunikovala s místním úřadem a navrhla konkrétní opatření pro zvýšení kvality vody, které mohou být v obci využity.

 

2. Kamil Maralík – Vliv dlouhodobého managementu na uchycení poloparazitů rodu kokrhel v travních porostech (Univerzita Palackého v Olomouci)

 • experimentálně ověřil využití kořenového poloparazita na travách, který potlačuje konkurenčně zdatné dominanty a zvyšuje tak biodiverzitu lučních porostů. Metoda je finančně nenáročná a zcela ekologická.

 

3. Andrea Šimečková – Faktory ovlivňující početní stavy zajíců na okrese Brno-venkov (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

 • provedla obsáhlý terénní výzkum dvou lokalit, na kterých se vyskytuje populace zajíců a sledovala faktory, které mají vliv na její velikost a kvalitu života. Předložila studii, která může být zohledněna při dalším urbanistickémplánování.


V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:
1. Gabriela Skoupá – Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlýchv jeskyni býčí skála, Moravský kras (Univerzita Palackého v Olomouci)

 • provedla první komplexnější průzkum fauny jeskyně Býčí skála,ve kterém navyšuje počet potvrzených žijících bezobratlých. Svým výzkumem pomohla k obohacení poznatkové základny v u nás málo známém oboru biospeleologie a také napomohla ke zvýšení znalostí o udržení ochrany bezobratlýchživočichů v CHKO Moravský kras.

 

2. Kateřina Knoppová – Srážko-odtokový proces v podmínkách klimatické změny (Vysoké učení technické v Brně)

 • vytvořila software, který predikuje úhrn srážek a průtok v povodí. S pomocí dat z ČHMÚ jej kalibrovala na povodí VD Vír I a předpovídá budoucí měsíční průtoky až do roku 2099, čímž vytváří relevantní podklad pro území, případně i krizové plánování.

 

3.Petra Suková – Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému (Vysoké učení technické v Brně)

 • v rámci svého výzkumu prokázala, že v ČOV Brno-Modřice nedocházík eliminaci sulfonamidů, dále provedla základní výzkum k využití dřevokazné houby pro čištění antibiotik z vodního ekosystému.

 

Cena Komise hodnotitelů:

Renata Škovroňová – Renální in vitro modely v toxikologii (Masarykova Univerzita)

 • obdržela cenu Komise hodnotitelů za mimořádný vědeckýpřínos. Autorka zvládla velmi pokročilé metody kultivace buněčných kultur invitro, které stále nejsou ve výzkumných laboratořích považovány za standard. Zároveň přináší nové poznatky o cyanotoxinech, které patří k častým kontaminantůmvod s vodním květem. Práce je v anglickém jazyce a vznikala na třechpracovištích, z toho dvě byla zahraniční.

 

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2018.

 

DALŠÍ INFORMACE O SOUTĚŽI – pro nadcházející ročník

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • absolvent bakalářského studia

 • absolvent magisterského studia

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

 • závěrečná práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje

 • obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
 • je obhájena na podzim 2018 nebo na jaře či v létě 2019
 • podrobněji viz Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

JAK SE LZE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

 • vyplnit přihlašovací formulář (bude zveřejněn v únoru 2019)
 • zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jana.frodova(at)lipka.cz
 • osobně doručit či zaslat poštou práci a vytištěné posudky na adresu

Soutěž diplomových prací

Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 • to vše stihnout do 30. června 2019!

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Janu Frödovou jana.frodova(at)lipka.cz.

 

Výsledky předchozích ročníků si můžete prohlédnout ZDE.

 

Soubory ke stažení:
lipka_studenti-pro-jmk-2018_web--f10855.pdf  (pdf, 3.1 MB), 30.11.2018, 16:29


FOTOGALERIE

© LIPKA 2019