JAKO PRASE V ŽITĚ


Program o hospodářských zvířatech, jejich domestikaci a způsobech chovu. Formou simulačních her, filmů a diskuzí porovnáme intenzivní chovy a ekofarmy a objasníme si značku BIO. Ukážeme si, jak v obchodě poznat původ vajíček. Program vede žáky k zamyšlení a formování postojů.


Rozšířená anotace


Úvodní „brainstorming“ nám ujasní, co vlastně znamená žít a mít se „Jako prase v žitě“, načež se žáci zamyslí nad životními podmínkami chovaných prasat.
Po úvodní evokaci žáci vyjádří své postoje k různým způsobům využívání zvířat, k diskusi připojí lektor řadu informací z oblasti ochrany zvířat.
Část programu je věnována historii domestikace, divokým předkům dnešních hospodářských zvířat a především přirozeným projevům chování dnešních hospodářských zvířat prací s texty nebo formou pantomimy.
Navazuje ukázka kresleného filmu „Meatrix“, která vyvolá mnoho otázek, jakže to s dnešními chovy hospodářských zvířat je. Po simulační hře proběhne diskuse o možnostech chovu zvířat, o principech intenzivních velkochovů, ekologických chovů a domácích chovů. Žáci se naučí rozeznávat původ vajec při běžném nákupu.
Celý program je zakončen reflexí a vyjádřením dojmů a postojů k problematice.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad původem našich potravin, k vyjádření postoje k různým způsobům využívání zvířat člověkem a k zodpovědnému chování.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíší princip domestikace
 • pojmenují divoké předky hospodářských zvířat
 • zařadí časově a místně některé domestikace
 • vyjádří postoj ke konkrétním způsobům využívání zvířat člověkem
 • pracují s textem a vybírají zásadní informace
 • prostřednictvím simulační hry popíší podmínky chovu zvířat ve velkochovech
 • vyjmenují zásady etického chovu hosp. zvířat
 • vysvětlí pojem ekofarma
 • vyhledají na obalu od vajíček informaci o původu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a společnost, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské