NA KAMENI KÁMEN


Žáci se seznámí s některými druhy hornin využívanými člověkem a dramatickou formou ztvární jejich vznik v souvislosti s vývojem života na Zemi. Některé horniny přímo v terénu prozkoumají, nebo se zabývají obnovitelností zdrojů.


Rozšířená anotace


Žáci prožijí vznik a vývoj planety Země prostřednictvím dramatické dílny, u nástěnné obrazové skládačky hledají souvislosti mezi vývojem života na Zemi a vznikem organogenních hornin, zamýšlejí se nad horninami jako zdroji pro člověka a jejich obnovitelností. Zahrají si didaktickou pohybovou hru na výrobu hliníku. Žáci nižších ročníků zkoumají pomocí geologických kladívek vlastnosti hornin na geologickém zastavení Lesní naučné stezky. Žáci vyšších ročníků odhadují vlastní ekologickou stopu a hledají možnosti vlastních cest k udržitelnému životu.
Výuka probíhá z části v terénu a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k jednání v souladu s principy udržitelného života, zejména s ohledem na spotřebitelskou odpovědnost a hospodaření s energií a materiály.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vznik Země a vývoj života na Zemi,
  • seřadí, pojmenuje a definuje jednotlivé geologické éry,
  • rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie,
  • určí vybrané druhy hornin a vysvětlí jejich vznik,
  • prokáže význam hornin pro člověka,
  • argumentuje ve prospěch udržitelného využívání zdrojů na Zemi.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní