ZMIZET Z OČÍ


Víte, jak se dovedou v přírodě zvířata chránit a bránit? Děti se seznámí nejen se zbarvením živočichů, ale také s jejich pokryvy těla a s barevným světem rostlin.


Rozšířená anotace


Program začíná loutkovým příběhem. Žáci se seznámí nejen se zbarvením živočichů, ale také s jejich pokryvy těla a s barevným světem rostlin. Zahrají si didaktickou hru na výstražné a ochranné zbarvení živočichů, prohlédnou si ukázky různých pokryvů těl zvířat a pozorují živočicha s ochranným zbarvením. S padákem si zahrají didaktickou hru Barvy plodů a květin a vytvoří si obrázek pomocí barvených písků. Ve venkovní části programu je čeká didaktická hra Barevná kimovka a pohybová hra Sedí žabák v louži. V terénu si z nalezených přírodnin vytvoří galerii.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si rozmanitosti přírody a přizpůsobením živočichů a rostlin svému prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
 • určí alespoň 3 druhy živočichů a rostlin,
 • určí alespoň 3 druhy živočichů a rostlin,
 • vysvětlí rozdíl mezi výstražným a ochranným zbarvením zvířat,
 • uvede 2 příklady zvířete s výstražným zbarvením,
 • uvede 2 příklady zvířete s ochranným zbarvením,
 • vyjmenuje různé pokryvy těl živočichů,
 • vyjmenuje různé barvy nacházející se v přírodě,
 • ovládá práci s drobnými pomůckami a výtvarným materiálem.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní