VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE


Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka. Děti pozorují drobné vodní živočichy, poznávají jejich život, zjišťují, jak se vyvíjejí a čím se živí. Ochutnají různé druhy vod a vyrobí si larvu chrostíka.


Rozšířená anotace


Žáci se setkají s pohádkovou bytostí Vodníkem Jezerníčkem, ten jim představí svoje kamarády z jezírka. Žáci se dozví, jaké rostliny rostou okolo jezírka, naloví si, pozorují a určují vodní živočichy, a dozví se o nich, čím se živí. Při didaktické hře zjistí, jak se vyvíjejí. Formou pohybových her si upevňují nabyté znalosti. Dramatickou formou ztvární život kolem rybníka. Pokusem ověřují, které předměty plavou a které ne. Při výtvarné aktivitě si sami vyrobí jednoho živočicha. Pro žáky je rovněž připravena vodní hostina – ochutnávka různých druhů minerálních vod. Na základě smyslové aktivity přemýšlejí nad tím, kde a jak se může šetřit vodou.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si křehkosti vodního prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí význam vody pro život,
  • rozliší několik druhů minerálních vod podle chuti,
  • zdůvodní jak, a proč šetřit pitnou vodou,
  • vyjmenuje několik přírodních materiálů, které plavou,
  • určí a popíše některé druhy vodních živočichů a rostlin,
  • vyjmenuje potravu některých druhů vodních živočichů.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní