KDO BYDLÍ V LESE?


Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Vydejme se za nimi společně se strakapoudem! Zaposloucháme se do jejich hlasů, poznáme jejich obydlí a budeme hledat stopy odhalující jejich přítomnost. Součástí programu je návštěva výukového prvku noční les.


Rozšířená anotace


Program začíná příběhem o strakapoudovi. Děti si zahrají smyslovou hru Zvířecí uši, prohlédnou si výukový prvek noční les a zahrají si didaktickou hru na můru a netopýra. Poskládají si didaktické puzzle Vývoj stromu a vytvoří si obrázek strakapouda na stromě. V terénní části programu si zahrají pohybovou hru na kunu a veverky, hledají pobytová znamení, tvoří z přírodnin a prohlédnou si doupný strom.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si rozmanitosti přírody a k důležitosti stromů z hlediska potřeb ekosystému.

Výstupy
Žák/dítě:
  • ke zvyšování citlivosti vůči životnímu prostředí a pokoře a úctě k přírodě,
  • k rozšíření svého biologického a ekologického podvědomí,
  • k porozumění provázanosti organismů a prostředí a poznání důsledků jeho narušení,
  • k šetrnému zacházení, pečování, zkoumání i využívání živých a neživých částí přírody,
  • k aktivnímu a ohleduplnému pohybu v přírodě.
  • ke vnímání života jako nejvyšší hodnoty.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní