VETŘELCI MEZI NÁMI - INVAZNÍ DRUHY NAŠÍ PŘÍRODY


Zjistíme, co jsou invazní rostliny a živočichové, kolik jich v ČR je, jaké mají vlastnosti a proč tu jsou. Budeme přemýšlet, jak a jestli vůbec se s těmito vetřelci vypořádat. Využijeme pracovní listy, hry, práci s texty a řízenou diskuzi.


Rozšířená anotace


Program se skládá z části o rostlinách a z části o živočiších.
Je zaměřen především na invazní druhy v ČR, na kterých žáci analyzují příčiny a důsledky invazí a hledají možná řešení. Žáci si vyzkouší různé výukové metody – hru modelující ekosystém s invazním druhem, vytváření plakátů, práci s pojmy, práci s textem, řízenou diskusi. Součástí programu je pracovní list.
Žáci definují pojmy související s tématem (archeofyt, neofyt, invaze, introdukce, nepůvodní druh, expanzivní druh, ekologická konkurence). Dále žáci přemýšlí o příčinách invazí, strategiích invazních organismů a změnách v ekosystémech. Téma pak rozvíjíme k hledání, co je v naší přírodě původní a co už nepůvodní a kde je mezi tím hranice. Pomocí diskuzní metody si žáci tvoří názor na problematiku, vznáší, obhajují své i přijímají cizí argumenty a budují si tak vlastní postoje k tematice nejen invazních druhů, ale i vnímaní naší přírody obecně.
Program realizujeme ve dvou modifikacích podle věku žáků.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–40

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, vnitřní výukový program

Požadavky na účastníky
přezůvky, psací potřeby, svačina, pitný režim zajištěn, možnost objednání oběda


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program pomáhá k vytváření postoje k lidskému ovlivňování ekosystémů, žák přemýšlí o jejich příčinách a důsledcích a je motivován si o tématu vyhledávat informace.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák se samostatně rozhodne, jestli jsou invazní živočichové zásadní problém, zasluhující systémové řešení, nebo je to součást „přirozeného“ vývoje ekosystémů, ovlivněných lidskou činností
  • žák uvede 3 invazní rostliny a 3 invazní živočichy, jeden vybraný druh podrobněji popíše


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova – tematické okruhy:
  • ZŠ: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • SŠ: Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, SŠ: biologie, geografie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení