Záhady Rakoveckého údolí


Cyklistická nebo pěší exkurze do Rakoveckého údolí. Žáci zkoumají krajinu dnešní i minulou. Využijí mapy i okolí, aby zhodnotili proměny krajiny a jejich příčiny. Zkusí rozhodnout, jestli je území původní divočina, nebo kulturní krajina.


Rozšířená anotace


Během této cyklo nebo pěší exkurze do Rakoveckého údolí se žáci ocitnou v hlubokém údolí, v prostředí relativně vzdáleném od vesnic, hlavních turistických tras, mobilního signálu. Po průzkumu území mají žáci rozhodnout, zda jde podle nich o divočinu nebo kulturní krajinu.
V rámci exkurze navštívíme například zaniklé osady, keltskou pevnost, pozůstatky historických rybníků a další zajímavá místa.
Exkurze může být doplněna o biologickou terénní výuku.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu 5 až 7 hodin, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–40

Místo začátku a konce programu – popis místa
Cyklo varianta: Sraz v Krásensku na Rychtě, kde si žáci zapůjčí kola. Konec na stejném místě. Pěší varianta: Podle možností sraz v Jedovnicích, Ruprechtově nebo Senetářově, vše dostupné v rámci IDS. Konec v uvedených místech podle potřeby.

Požadavky na účastníky
Vhodné oblečení a obutí, pití a jídlo, tužka; v případě deště pláštěnka Cyklo varianta: trasa 20-26 km, nenáročná; horské/trekové kolo, přilba (lze zapůjčit na Rychtě), Pěší varianta: trasa 9 km, část mimo značené cesty


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák aktivně zkoumá krajinu, přemýšlí o ní jako o živé a měnící se struktuře. Rozlišuje negativní a pozitivní ovlivňování člověkem. Utváří si postoj k „divočině“: může být kousek za domem, je zajímavé se v ní pohybovat, je hodnotná sama o sobě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák vlastními slovy popíše, jak na něj konkrétní krajina působí, jak si představuje divočinu
  • žák na základě pozorování krajiny a mapy vypráví krátký příběh
  • žák uvede jednu událost/proces, která měla vliv na utváření podoby krajiny v ČR a vlastními slovy ji popíše
  • žák formuluje svůj názor na lidskou činnost v krajině a její dopady, uvede jeden negativní a jeden pozitivní


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • SŠ: Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis, SŠ: biologie, geografie, dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení