CO SKRÝVÁ LES

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pestrý program zaměřený na poznávání lesa různými způsoby včetně zapojení smyslů. Žáci zkoumají konkrétní strom od kořenů až po korunu a vytvoří si jeho portrét.


Rozšířená anotace


Program přibližuje žákům les a děje v něm probíhající prostřednictvím získávání znalostí a zkušeností, her a poskytnutím prostoru ke vnímání a prožívání všemi smysly. Žáci objevují svůj vlastní strom ve smyslové hře a následně určují konkrétní druh pomocí atlasů. Výtvarně zpracují portrét tohoto stromu za použití výsledků vlastního pozorování, přírodnin a atlasů.
Program z větší části probíhá v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá turistická obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Vede žáky k ohleduplnému chování v přírodě, rozvíjí u žáků citlivost a kladný vztah k lesnímu prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše složky lesního prostředí a lesní půdy s ohledem na její vznik,
  • určí druh stromu podle vybraných znaků,
  • samostatně vyhledá informace v atlasech,
  • definuje a výtvarně znázorní části stromu jedné dřeviny.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Rozvoj schopností poznávání.


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019