100 LIDÍ, 100 CHUTÍ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti nebo existují i jiné motivace k výběru? Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo freeganství? Program představuje specifické stravovací návyky současné populace a nabízí příklady environmentálně příznivého stravování.


Rozšířená anotace


Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o skladbě našeho jídelníčku? Účastníci se prostřednictvím hraní rolí seznámí s paletou specifických stravovacích návyků a motivací lidí, kteří je praktikují. Výukový program klade důraz na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti. Stranou nezůstávají ani zdravotní či ekologicko-krajinářské důvody. Účastníci se dále seznámí s příklady dobré praxe environmentálně příznivého stravování a sami zhodnotí, zda a jak je mohou zahrnout do svého života či budoucí praxe.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–20

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají různé varianty řešení environmentálních problémů a uvědomí si souvislosti mezi problémy lokálními a globálními. Snaží se ovlivnit životní styl a hodnotové orientace účastníků a utvářet lepší mezilidské vztahy ve školní třídě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje společně s ostatními několik specifických směrů stravování a nejčastějších důvodů, které k nim lidi vedou.
  • uvede na příkladu konkrétní stravovací zvyklosti určitého směru stravování a vysvětlí jeho název.
  • rozezná environmentální, etické, globálně-sociální a zdravotní důvody, které lidi vedou ke specifickým stravovacím návykům, a uvede konkrétní příklady těchto důvodů na základě aktuálně získaných informací.
  • porovná požadavky zákazníka a šéfkuchaře či provozního restaurace na skladbu jídelníčku v restauraci a své názory předloží ostatním.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Dle RVP G: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Dle RVP SŠ a SOŠ: Člověk a životní prostředí


Vzdělávací oblast
Dle RVP G: Člověk a příroda/ Geografie, Biologie, Chemie. Dle RVP SŠ a SOŠ: Biologické a ekologické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Výživa

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**