Lesní naučná stezka pro ZŠ – TERÉNNÍ PROGRAM

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci rozehrají dendrofon a odhalí příběhy ukryté ve stopách lesních zvířat. Nahlédnou do života brouka lýkožrouta a vystopují zmizelé obyvatele lesa. Vyzkouší, jakou sílu má voda.


Rozšířená anotace


Žáci zkoumají akustické vlastnosti dřeva a paličkami rozehrají dřevěný xylofon, dramaticky ztvární příběh. Seznámí se se stopami některých lesních živočichů a odhalují příběh, který se mezi nimi v lese odehrál. Formou didaktických her se seznámí s životem a vývojem lýkožrouta smrkového a hledají jeho požerky. Poznají různé maskovací strategie živočichů a pomocí didaktických her si některé z nich vyzkouší. Na funkčním modelu říčních koryt si prakticky vytvoří povodeň, popíši, jak a proč vzniká a jak zabránit jejím negativním účinkům.
Program je terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si rozmanitosti přírody a k přizpůsobení živočichů svému prostředí. Seznámí žáky s funkcí lýkožrouta smrkového v přírodě. Vede žáky k vnímání vody v krajině jako jedné z nejdůležitějších složek pro živou přírodu.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše vlastnosti dřeva,
 • zahraje na dřevěný hudební nástroj a vyťuká rytmy básní o stromech,
 • určí stopy a stopní vzorce vybraných lesních živočichů,
 • vystopuje vybrané živočichy,
 • popíše funkci lýkožrouta smrkového v lesním ekosystému,
 • popíše stavbu těla a vývojová stadia lýkožrouta smrkového,
 • najde 3 zástupce datlovitých ptáků, kteří se kůrovci živí,
 • vysvětlí rozdíl mezi ochranným a výstražným zbarvením,
 • vyjmenuje minimálně dva druhy ochranného zbarvení,
 • vyjmenuje minimálně dva znaky přirozeného toku,
 • porovná, jak rychle proteče voda v korytu na modelu s přirozeným tokem a s tokem ovlivněným lidskou činností,
 • demonstruje příčiny vzniku povodní.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní




» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**