ŽIVOT V RYBNÍCE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Na příběhu o rybníku Blaťáku prozkoumáme fungování ekosystému rybníka a vliv člověka na něj. Pomocí pokusů poznáme důležité vlastnosti vody, jakými je povrchové napětí a teplotní anomálie. Nalovíme v zahradním jezírku vodní živočichy, určíme je a dozvíme se, jakou roli v něm hrají.


Rozšířená anotace


Žáci se v programu stávají novináři a řeší záhadu úhynu ryb v rybníku Blaťáku, aby o ní mohli napsat článek na titulní stranu novin. Úvodní scénka nastolí atmosféru novinové redakce a vtáhne žáky do tématu. Žáci navrhují možné důvody zmíněné události. Po rozdělení na dvě skupiny pracují žáci již odděleně a snaží se příčinu „pohromy na Blaťáku“ odhalit.
Těžištěm „sálové“ části programu je prozkoumání vlivů různých činností člověka na ekosystém rybníka. Toto, probíhá pomocí pokusů, simulační hry či práce s krátkým textem. Venkovní část je věnována praktickému poznávání fungujícího ekosystému jezírka, lovení vodních organizmů pomocí lovícího náčiní a jejich následnému pozorování a určování. Důraz je kladen na prostředí, které vodní organismy potřebují ke svému životu, zejména na vodní rostliny. V závěru programu se žáci opět schází v redakci. Na základě získaných zkušeností a informací hodnotí možné důvody špatného stavu rybníka Blaťáku a navrhují řešení. Vlastní napsání článku je pak již přesahem do další výuky ve škole.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky. Program probíhá v interiéru i v zahradě. Součástí programu je lovení v jezírku na zahradě pracoviště a to za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Přezůvky, vhodné oblečení a obutí do terénu (lov v rybníce), svačina, pláštěnka či nepromokavá bunda (ne deštník) – lovení v rybníce se koná i za nepříznivého počasí.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Seznámit žáky s ekosystémem rybníka a s provázaností jeho živých a neživých složek. Ukázat, jak narušitelná je rovnováha tohoto prostředí zásahem člověka a vést je k přemýšlení o tom, jak o rybník pečovat. Žasnou nad rozmanitostí organismů ve vodě.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíší souvislosti mezi negativními vlivy vybraných lidských činností (používání saponátů, překrmování ryb, úprava břehů s odstraněním vegetace, používání umělých hnojiv, zabahňování v důsledku eroze z orné půdy) a změnami v ekosystému rybníka.
 • navrhnou opatření k nápravě zmíněných negativních vlivů.
 • pozorují existenci povrchového napětí vody.
 • ověří hypotézu o různé hustotě vody při různých teplotách a popíší význam teplotní anomálie vody pro život vodních organismů.
 • vyloví a určí vodní živočichy a chovají se k nim přitom ohleduplně
 • poznají různé části rybníka a jejich význam pro výskyt určitých organizmů (dno, vodní sloupec, hladina, břeh a břehová vegetace)


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a příroda Přírodopis - Základy ekologie - Praktické poznávání přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.