FERDA MRAVENEC VE VODNÍ ŘÍŠI

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Formou hravých pohybových aktivit poznáme život chrostíků i dalších vodních živočichů a rostlin. Budeme sledovat putování kapky vody. V část programu probíhá v zahradě. V teplejších měsících v zahradě pozorujeme vodní živočichy z jezírek.


Rozšířená anotace


Ferda Mravenec na návštěvě u chrostíků. Program je motivován příběhem z knihy O. Sekory.
Děti/žáci se seznámí s vývojem hmyzu (vajíčko-larva-kukla-dospělec) prostřednictvím pohybových hry, které imitují život chrostíků. Děti si nejprve prohlédnou schránky chrostíků pod lupou a následně je vyrobí.
Děti/žáci se zabývají živočichy žijícími u vody. Sestaví vývojový cyklus živočichů (ropucha, kachna, vážka). Děti/žáci sestaví model koloběhu vody v přírodě (putování kapky vody) a uvědomí si možné příčiny a důsledky znečištění koloběhu vody.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na Rozmarýnku (Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov). Část programu probíhá v zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
terénní oblečení a obuv, pláštěnka (v teplé části roku), přezůvky, svačina, pití, sáček na vyrobeného chrostíka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci získávají kladný vztah k vodním živočichům a rostlinám. Žáci si uvědomují dopad aktivit člověka na kvalitu vody jak na celé planetě, tak na kvalitu vody jako prostředí pro živočichy v potůčku za domem.

Výstupy
Žák/dítě:
 • pozná význam odpovědnosti za jednání společnosti i jednotlivce,
 • je veden k pochopení základních pojmů a znalostí v oblasti životního prostředí a biologie.
 • jmenuje aspoň 3 vodní organismy,
 • popíše materiál schránek chrostíků,
 • popíše život i vývojová stádia chrostíka,
 • roztřídí vývojová stádia žáby a kachny,
 • vyvodí, proč znečištění vody na jednom místě může způsobit znečistění vody jinde (vodní koloběh),
 • sám si vyrobí rukodělný výrobek.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy (vodní zdroje), Základní podmínky života (voda)


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/ Rozmanitosti přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**