Josefovské údolí

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Dozvíme se více o geologii krasové oblasti, o využití lokality člověkem už od pravěku, že geologie nemusí být nudná a jak je pro tuto oblast důležitá voda. Spatříme typické krasové jevy a zachovalou krajinu Josefovského údolí.


Rozšířená anotace


Exkurze do Josefovského údolí se skládá z volně kombinovatelných částí a nabízí možnost přizpůsobit aktivity věku účastníků a požadavkům učitelů. Během exkurze navštívíme jedno z nejcennějších území CHKO Moravský kras a budeme se věnovat specifikům místní krajiny. K těm patří krasové jevy, společenstva organismů na ně navázaná, historie využívání krajiny a vzájemné ovlivňování člověka a krajiny. Dozvíme se, jaká je geologická historie Moravského krasu a jak vznikají krasové jevy. Navštívíme méně známé jeskyně, kde možná uvidíme i jejich obyvatele. Seznámíme se s archeologicky unikátní lokalitou NPR Býčí skála. V jejím okolí probíhalo zpracování železa již v době železné. Prohlédneme si jak repliky starých pícek na tavení železa, tak i novověkou huť Františka. Dozvíme se, jak získávání železa probíhalo a jaký mělo vliv na tvář místní krajiny. Budeme se bavit o vodě, která je tak důležitá pro krasovou oblast. Prozkoumáme vývěr Jedovnického potoka. Zjistíme, jak je to s čistotou vody vytékající z podzemí a co ji ovlivňuje.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Dle individuální domluvy. Při využití hromadné dopravy začátek programu na zastávce Habrůvka, Josefov (autobus č. 157 IDS JMK) nebo u vlakové zastávky Adamov – zastávka. Konec exkurze u zastávky Habrůvka, Josefov, rozcestí.

Požadavky na účastníky
Chodí se v každou roční dobu a za každého počasí. Terénní oblečení i obuv, vhodné je náhradní oblečení do jeskyně na zašpinění (dlouhé kalhoty a mikina), pití, svačina, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), psací potřeby.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák vnímá krajinná svědectví o vývoji této oblasti a poznává důležitost ochrany jednotlivých složek přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák objasní, co to je to kras a jak vzniká
  • žák popíše, jak se krasová krajina měnila v historii, jak byla využívána a jaký měla význam pro člověka
  • žák vyjmenuje 3 suroviny, využívané člověkem v Moravském Krasu
  • žák charakterizuje 3 krasové jevy
  • žák definuje, čím je významná Býčí skála


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí,
  • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a společnost, Člověk a Příroda, SŠ: Člověk a společnost, Člověk a Příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Dějepis, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (Geografie), SŠ: Chemie, Biologie, Geografie, Geologie, Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**