Život na (i ve) vápenci

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Exkurze do míst, kde se lidé naučili žít v krasovém území. Jak lidé ovlivňují tuto krasovou krajinu či ona je? Přijeďte s námi pátrat, jaká tajemství skrývá krajina nadzemní i podzemní kolem vesnice Ostrov u Macochy.


Rozšířená anotace


Terénní exkurze nás zavede do okolí obce Ostrov u Macochy, která leží na okraji Moravského krasu. Během exkurze zjistíme, jaké specifické aspekty má život na vápenci. Projdeme místní krasové jevy – jeskyně, závrty, škrapové pole, propadání,…
Pro krasovou oblast je nejdůležitější voda. Pomocí hydrobiologických odlovů, chemickým a přístrojovým měřením stanovíme čistotu vody kolem obce. Vypátráme, jak vodu ovlivňuje člověk a jaký vliv má voda na krasovou oblast. Nahlédneme do geologie místní krajiny, zjistíme, jak vznikají jeskyně, krápníky a kde se vlastně vzal vápenec Moravského krasu. Vyzkoušíme si prolézt malý jeskynní trenažér. Vyzkoumáme, jak místní využívají krasovou krajinu a jeskyně v okolí. Během exkurze je možné navštívit jeskyni Balcarka v Ostrově u Macochy. Exkurzi je možné jít pěšky nebo na kolech, které jsou k dispozici na pracovišti Rychta v Krásensku.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pěší: autobus č. 232 (začátek zastávka Ostrov u Macochy, Balcarka, konec zast. Ostrov u Macochy, popř. Holštejn, rozc.) Cyklo: kola k dispozici na pracovišti Rychta v Krásensku (autobus č. 231, zast. Krásensko, rozc., nebo č. 167, zast. Krásensko)

Požadavky na účastníky
Pěší exkurze: 4 km; turistická obuv a oděv, pití a jídlo, tužka; v případě zhoršeného počasí pláštěnka. Cykloexkurze: 16 km, krátké trasy mezi jednotlivými zastaveními. Nutné sportovní oblečení; kola, helmy a láhev na kolo můžeme půjčit.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se seznámí s historií využívání krajiny v Moravském krasu na příkladu obce Ostrov u Macochy. Žák vysvětlí specifika života v krasové oblasti, kde je voda hlavním limitujícím prvkem.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák vysvětlí význam povrchových i podzemních vod, jejich vliv na krajinu a člověka
  • žák uvede alespoň dva druhy znečištění povrchových vod
  • žák vyjmenuje alespoň tři druhy krasových jevů
  • žák určí a vlastními slovy vysvětlí znečištění povrchových vod pomocí jednoduchých hydrobiologických odlovů a pomůcek k jednoduché chemické
  • žák dokáže říct alespoň dvě specifika života v krasové krajině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
  • SŠ: Člověk a životní prostředí, Problematika vztahů organismů a prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, SŠ: biologie, geografie, dějepis, chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**