KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŽIVOT ODPOVĚDNÝ K LIDEM A PŘÍRODĚ

Pozvánka | pROGRAm včetně záznamů a materiálů | Fotogalerie

Odpovědné chování k přírodě a lidem je takové chování, při němž člověk samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá
rozhodnutí, usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života na místní i globální úrovni. Vzdělávání zaměřené na odpovědné jednání k přírodě a lidem pomáhá žákům stát se aktivními občany.

 

Cílem konference bylo pojmenovat účinné výukové strategie, které rozvíjí odpovědné jednání, a navrhnout způsoby, jak překonat bariéry bránící jejich zapojení do vzdělávání. Otevřeli jsme fórum klíčových aktérů – odborníků a zástupců institucí, které ovlivňují obsah a kvalitu vzdělávání. Jedině v plénu aktérů ze všech oblastí vzdělávacího systému se podaří najít účinná řešení pro potřebné změny.

 

Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.

 

Středa 18. září 2019 od 9.30 do 18.30 hod. (prezence od 9.00 hod.)

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Hradecká 1285

 

Kontaktní osoba:

Jiří Vorlíček, E: jiri.vorlicek(at)lipka.cz, T: 543 420 820, 736 473 730

 

 

PROGRAM

 

9.30

Jiří Vorlíček

koordinátor projektu CIVIS, pedagog, lektor a metodik Lipky, snaží se motivovat učitele, aby učili venku

PŘIVÍTÁNÍ

PŘEDSTAVENÍ CÍLE A PROGRAMU KONFERENCE A PROJEKTU CIVIS

9.45

Hana Mikulicová

koordinátorka Vývojového kontinua, metodička, lektorka a mentorka Lipky

ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ I LIDEM

Co znamená odpovědné jednání k přírodě a lidem? Můžeme/chceme ho přijmout jako cíl vzdělávání? Vítanou podporou může být Vývojové kontinuum – sada znalostních, dovednostních a postojových cílů v několika úrovních a současně užitečná pomůcka v imaginárním, ideálním světě, v němž učitelé stanovují, co se žáci naučí, vyhodnocují jejich pokrok a upravují své přístupy… Co může přinést realitě dnešního školství?

PREZENTACE | VIDEOZÁZNAM

10.05

Jan Činčera

člen Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na výzkum a evaluaci environmentální výchovy

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ROZVÍJEJÍCÍ ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ

Cílem příspěvku je pojmenovat strategie, které podporují vzdělávání k odpovědnému jednání. Specificky příspěvek diskutuje především možnosti a potenciál participačního a komunitního přístupu v dlouhodobých žákovských projektech. Zaměřuje se na otázky věkové přiměřenosti i bariér takto orientované výuky. Prezentuje výsledky evaluačních výzkumů programů GLOBE, Active citizens, Škola pro udržitelný život, Global Storylines a Venkovní učení.

PREZENTACE | VIDEOZÁZNAM

10.25

Jiří Kulich

ředitel SEV SEVER, řeší, jak vytvářet ve vzdělávání prostor pro rozvoj odpovědného jednání k přírodě i lidem, analyzuje bariéry

CO NÁM NA CESTĚ BRÁNÍ

Jaké jsou překážky, které brání používat přístupy ve vzdělávání zaměřeném na odpovědné jednání?

Jak je možné je překonávat?

PREZENTACE | VIDEOZÁZNAM


10.45

Jana Dlouhá

Centrum pro otázky ŽP UK, členka pracovní skupiny pro národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj, editorka časopisu Envigogika, autorka prací o vzdělávání v oblasti ŽP.

Roman Kroufek

Odborný asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP

ZMĚNA JAKO CÍL: TRANSFORMATIVNÍ UČENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Ovlivňovat děti tak, aby měnily své zvyklosti, chování i vzorce myšlení, by mohlo být ošemetné – přesně to je však cílem transformativního učení, které se prosazuje ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Jak ovšem výchovné působení vést, aby výsledkem nebyla manipulace, ale všestranný rozvoj lidské osobnosti? Na příkladu obecně přijatých principů vzdělávání k naplnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) ukážeme, jak vzdělávací cíle souvisejí se schopností předjímat budoucnost a realizovat nezbytné změny. Představíme žádoucí kompetence, jež pokrývají rovnoměrně složky rozumu, citu a hodnot; budeme diskutovat, jak je rozvíjet například ve výchově k udržitelné spotřebě (SDG 12).

PREZENTACE | VIDEOZÁZNAM


11.05

Zdeňka Trummová

učitelka, lektorka a regionální koordinátorka programu Skutečně zdravá škola, spolutvůrce projektu Moderní učebnice výchovy k občanství, lektorka ČJ u společnosti SCIO

OSVĚTOVÉ KAMPANĚ NA ŠKOLÁCH – NÁSTROJ PODPORUJÍCÍ ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ

Osvětové kampaně a projekty Skutečně zdravé školy vycházejí z potřeb RVP. Jsou sestaveny tak, aby vedly k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Tematicky zasahují do oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost a Člověk a svět. Pedagogům předkládáme nové možnosti, jak naplňovat vybraná průřezová témata za využití prožitkových a projektových forem učení. To vše se děje na tématu jídla, které je pro žáky dobře uchopitelné, protože se s ním denně setkávají. I přesto, že jsou osvětové kampaně a projekty sestaveny velmi prakticky, je to právě praxe, o kterou pedagogové aktivity osekávají, a tak dochází k menšímu dopadu na žáka a na rozvoj klíčových kompetencí a postojů. Někdy je to z nedostatku času na realizaci, někdy z nedostatku znalostí k tématu a vlastní kompetentnosti a často z nechuti investovat energii do rozjíždění něčeho nového.

PREZENTACE | VIDEOZÁZNAM

11.25

Veronika Endrštová

Varianty – Člověk v tísni Hana Kulichová, Jiří Kulich

Středisko ekologické výchovy SEVER

PROSTOR PRO ROZVOJ ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ A LIDEM V RVP A VYBRANÝCH ŠVP

Jaké podněty a možnosti vytváří RVP pro rozvoj odpovědného jednání k přírodě a lidem a jak to odrážejí a rozšiřují vybraná ŠVP? Jaký prostor vytvářejí pro rozvoj vnímavosti či připravenosti jednat, pro participaci či výuku mimo školu? Představíme výsledky porovnání Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školních vzdělávacích programů škol zapojených v projektu CIVIS s důležitými oblastmi kompetence pro odpovědné chování k přírodě a lidem a klíčovými vzdělávacími strategiemi potřebnými pro její rozvíjení.

PREZENTACE | VIDEOZÁZNAM

 

O12:00 - 13:00 OBĚD

 

 

oooooooooooo13.00

WORLD CAFÉ

Vzájemné sdílení názorů a hledání způsobů, jak překonávat bariéry ve vzdělávání podporující odpovědné jednání.

VIDEOZÁZNAM PREZENTACE VÝSLEDKŮ WORLD CAFÉ

15.30

PANELOVÁ DISKUSE S VÝZNAMNÝMI ZÁSTUPCI VE VZDĚLÁVÁNÍ

Představení výstupů z Wolrd Café, diksuse k řešení bariér ve vzdělávání

Panelisté:

Mgr. Jakub Holec – Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Martina Berdychová – náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje

Mgr. Silvie Pýchová – výkonná ředitelka SKAV

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – Pedagogická fakulta UK, UHK

VIDEOZÁZNAM PANELOVÉ DISKUZE

17.30 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ u číše vína / šálku zeleného čaje.

 

 

fotogalerie


Fotogalerie:


Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*