Pobytové výukové programy

Jezírko

Pobytové ekologické výukové programy jsou určeny pro žáky 1. až 6. ročníku ZŠ, navazují na RVP a jsou vhodným doplněním výuky v rámci různých předmětů. Pobyty můžete celoročně využít jako školu v přírodě nebo na začátku roku ke stmelení kolektivu. Zvláště v jarních a podzimních měsících probíhá většina programu v terénu.

 

Programy jsou připraveny a vedeny kvalifikovanými lektory. Klademe důraz na odbornou správnost a aktuálnost předávaných informací, do programů zařazujeme nové výukové metody a přístupy. Našimi hlavními zásadami jsou především respektující přístup k dětem, zajištění bezpečné atmosféry a podpora dobrých vztahů ve skupině. Výukové programy lze využít při naplňování ŠVP.


Délka pobytu je 4 nebo 5 dní, program vedený pedagogy Lipky zahrnuje zpravidla 23–28 vyučovacích hodin. Program je optimální realizovat pro 15–32 žáků.


Žáci a učitelé jsou ubytováni v nové budově ve 2- až 6lůžkových pokojích s celkovou ubytovací kapacitou 34 lůžek.

 

Cena pobytu ve šk. roce 2020/2021 činí celkem 2 000 Kč/žák nebo 2 400 Kč/žák dle zvolené varianty. Cena zahrnuje program, ubytování, stravování 5krát denně a pitný režim.

 

Lamacentrum_logo

Během předvánočních pobytových programů děti na Jezírku uvidí praktickou ukázku chovu ovcí. Ovce Lipce zapůjčuje Lamacentrum Hády.

 

Pro více informací si stáhněte nabídku pobytových programů.

 

 

Ceník pobytových programů Jezírka

Časový harmonogram výuky

Rozpis pokojů

Provozní řád Jezírka

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu jezirko(at)lipka.cz nebo na tel. čísle 545 228 567 (kontaktní osoba Ingrid Boučková).

 


1.–2. ročník ZŠ

Zakletý les

Kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky? A proč se z lesa odstěhovala zvířata? Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevují zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumání drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebánků v peci nebo na ohni.

Program vyučujeme od března do října.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

KDO NESPÍ, NEZASPÍ

Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Žáci během programu objevují, jaké děje probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká je výlet spojený se stopováním zvířat, práce se dřevem, příprava ohně a vaření na něm. Součástí programu je také večerní dobrodružné putování lesem a objevování tajů noční přírody.

Program vyučujeme od listopadu do března.

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

Pobyt je připraven pro zimní období, kdy větší část programu probíhá v teple Jezírka. Žáci si během něj vyzkoušejí práci se dřevem a vyřežou si vánoční ozdoby na stromeček. Pracují s ovčí
vlnou, uvaří si tradiční pokrm pučálku, upečou vánočku a seznámí se s původem některých potravin a oblečení. Zařazeny jsou také pohybové hry v přírodě, večerní stezka lesem a činnosti podporující spolupráci. V průběhu si žáci vytváří kladný vztah k domácím zvířatům, když mají možnost
starat se o ovce, které Jezírku pro předvánoční čas zapůjčuje Lamacentrum Hády. Celý program je motivován setkáním s mudrcem z dávné doby a jeho příběhem. Společně s ním pak žáci putují za kometou.

Program vyučujeme v listopadu a prosinci.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

CO SE DĚJE V LESE

Žáci nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese, a to přímo v lesním terénu v okolí Jezírka. Žáci si vyzkoušejí roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, prozkoumají, jakou úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho jednotlivé složky, jaké jsou vztahy a vazby mezi nimi a co se stane, když dojde k jejich narušení. Zjistí, jaké důležité funkce zastávají na planetě Zemi lesy. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.

Program vyučujeme od září do října a od března do června.

 

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

VODA – PRAMEN ŽIVOTA

Kdo je to blešivec, splešťule či pošvatka? Kde se bere voda a co se dá dělat pro krajinu, když je jí málo? Program reaguje na aktuální nedostatek vody v krajině.
Během aktivit, které probíhají z větší části venku, si žáci sami vyloví a určí živočichy vázané na stojaté vody a dozví se o zajímavostech jejich života. Zjistí, jak vznikají mokřady, k čemu slouží a jaké problémy způsobuje jejich vysychání a regulace nejen člověku, ale i živočichům. Při modelování vodního toku žáci přemýšlejí o koloběhu vody i příčinách a dopadech jeho narušení. Díky modelu říčních koryt se seznámí s přirozeným a člověkem upraveným vodním tokem. Přemýšlejí nad pohybem vody v krajině a dopadem regulace toků na vodní režim krajiny. Během programu se dozví o opatřeních napomáhajících zadržování vody v krajině a navrhnou praktická řešení, jak s vodou v krajině hospodařit.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
2.–5. ročník ZŠ

Trosečníci

Žáci nastoupí do letadla na dalekou cestu, ale to bohužel ztroskotá na pustém, velmi nehostinném ostrově. Zachrání trosečníci něco z vraku letadla a budou to umět využít pro své přežití? Co žije a roste v okolí? Jde rozdělat oheň i ve vlhku? Jak si ulovit potravu oštěpem či lukem a šípy? Podaří se nakonec vyrobit signální věž a vlajku a přivolat pomoc? Žáci objevují a aktivně zkoumají, zaměřují se zejména na lesní ekosystém, chápou a prakticky využívají jednoduché výzkumné metody (výzkumné otázky, postupy, sběry dat, vyhodnocení, prezentace) a přistupují k některým otázkám na základě badatelsky orientovaného učení. Program je zacílen nejen na environmentální a přírodovědný obsah, ale rozšiřuje zejména praktické dovednosti žáků, vede žáka k utváření pracovních návyků a dovedností v jednoduché samostatné i týmové činnosti. Program vznikl ve spolupráci s pedagogy základních škol v rámci projektu OPVVV zaměřeného na propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Program vyučujeme celoročně.

       Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

Probádejte svět

Kdy jste naposledy nad něčím bádali? V rámci programu se žáci promění v mladé vědce, kteří si stanoví výzkumnou otázku, určí hypotézu (předpovědí výsledek bádání) a následně s odbornými pomůckami aktivně zjišťují odpovědi. Výsledky svého výzkumu na závěr prezentují ostatním. Žáci si nejprve vyzkouší uzavřené bádání při lesnickém minikurzu, pokusech v „laboratoři“ nebo při botanickém průzkumu louky. Otestují odolnost kamenů při kutání a prozkoumají, kdo žije v našem jezírku. Posléze věnují celý den svému bádání a na konci zúročí nabyté znalosti v únikové hře. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

TAJEMSTVÍ STARÉ HÁJENKY

Víte, jak se žilo v hájence? Co všechno měl a má hajný na starosti? A co obnáší život lesníka na samotě v hájence? Programem vás provede hajný, se kterým žáci objeví různá tajemství lesa. Během programu si žáci vyřežou dřevěnou lžíci, budou sledovat kácení suchého stromu v lese a dřevo následně zpracují na topení v peci, ve které si upečou slané a sladké koláče. Nastraží fotopast, pomocí které budou sledovat život v lese, a seznámí se s lesnickými značkami, jež mohou vidět na stromech v lese. Do programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, praktické ukázky z lesnické činnosti a aktivity podporující spolupráci. V průběhu celého pobytu žáci hrají deskovou hru, ve které se starají o svůj díl lesa. Program klade důraz na význam biologické rozmanitosti lesních ekosystémů a prostřednictvím didaktických her seznamuje žáky s koloběhem živin.

Program vyučujeme od listopadu do března.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko

**