Environmentální dějepis pro začátečníky i pokročilé

Kdybych jakýmsi zázrakem omládl (a znovu nabyl sluchu), přál bych si studovat obor Environmentální historie. Takový se sice u nás zatím nevyučuje, ale několik vysokoškolských předmětů s podobným obsahem se nalézt dá, zejména díky dlouholetému úsilí pana doc. Leoše Jelečka. K dosud skrovné nabídce příslušné studijní literatury ovšem přispěli svými pozoruhodnými knihami například i pánové doc. Lubor Kysučan (Oni a my – dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou, vydala Lipka v roce 2010) a doc. Pavel Nováček (Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky, Lipka 2013).

 

Teprve v letošním roce se však splnilo přání mnoha zájemců o souhrnné pojednání environmentálních dějin, když v českém překladu vyšla publikace Clive Pontinga Zelené dějiny světa s výstižnějším podtitulem Životní prostředí a kolaps velkých civilizací. Přední obálku knihy podkresluje celoplošná fotografie Velikonočního ostrova, jehož osud Ponting (jako spousta dalších autorů) považuje za výmluvnou metaforu „neschopnosti lidské společnosti zastavit ničení přírodních zdrojů“.

 

Kniha pojednávající o příčinách a důsledcích mnoha ekologických katastrof po celém světě pochopitelně není všemi čtenáři přijímána s bezbřehým nadšením a je často považována za příliš (či naopak nedostatečně) kritickou a pesimistickou. Jak ve své recenzi ze 7. 7. 2018 uvádí Jan Lukavec, vyznívá Pontingova kniha jako „drsná obžaloba lidstva za jeho několikatisícileté sebevražedné ničení přírody, která ústí v ostrou kritiku sobectví a nezodpovědnosti zvláště nejbohatších států současnosti, především USA. Terčem autorových útoků je pak i celý soudobý ekonomický systém.“

 

Nicméně jako obsahově bohatý studijní materiál k lepšímu pochopení současného stavu světa a jeho neradostných perspektiv si dovolím tuto obsažnou publikaci plně doporučit do knihoven všech škol i středisek ekologické výchovy. Je totiž jednou z mála knih, které by s námi měly otřást natolik, abychom konečně začali brát vážně opakované varování vědců před zničením Země.

 

Knihu Zelené dějiny světa vydalo Karolinum.

 

Aleš Máchal, 26. září 2018

Fotogalerie:


**