XVI. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Vyhodnocení XVI. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference v úterý 27. listopadu 2018 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2018 bylo přihlášeno 22 prací, z toho 4 prácíev bakalářské kategorii a 18 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila tři bakalářské a čtyři diplomové práce.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

1. Klára Vaculíková – Hodnocení stavu ochozského potoka (Vysoké učení technické v Brně)

  • pomocí dvou odlišných metod zhodnotila stav Ochozskéhopotoka v úseku od pramene po ČOV Březina, v rámci své práce komunikovalas místním úřadem a navrhla konkrétní opatření pro zvýšení kvality vody, kterémohou být v obci využity.

 

2. Kamil Maralík – Vliv dlouhodobého managementuna uchycení poloparazitů rodu kokrhelv travních porostech (Univerzita Palackého v Olomouci)

  • experimentálně ověřil využití kořenového poloparazita na travách,který potlačuje konkurenčně zdatné dominanty a zvyšuje tak biodiverzitulučních porostů. Metoda je finančně nenáročná a zcela ekologická.

 

3. Andrea Šimečková – Faktory ovlivňující početní stavyzajíců na okrese brno-venkov (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

  • provedla obsáhlý terénní výzkum dvou lokalit, na kterýchse vyskytuje populace zajíců a sledovala faktory, které mají vliv na její velikosta kvalitu života. Předložila studii, která může být zohledněna při dalším urbanistickémplánování.V


V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:
1. Gabriela Skoupá – Distribuce vybraných druhůterestrických bezobratlýchv jeskyni býčí skála, Moravský kras (Univerzita Palackého v Olomouci)

  • provedla první komplexnější průzkum fauny jeskyně Býčí skála,ve kterém navyšuje počet potvrzených žijících bezobratlých. Svým výzkumempomohla k obohacení poznatkové základny v u nás málo známém oboru biospeleologiea také napomohla ke zvýšení znalostí o udržení ochrany bezobratlýchživočichů v CHKO Moravský kras.

 

2. Kateřina Knoppová – Srážko-odtokový procesv podmínkách klimatické změny (Vysoké učení technické v Brně)

  • vytvořila software, který predikuje úhrn srážek a průtokv povodí. S pomocí dat z ČHMÚ jej kalibrovala na povodí VD Vír I a předpovídábudoucí měsíční průtoky do roku 2099, čímž vytváří relevantní podklad proúzemí, případně i krizové plánování.

 

3.Petra Suková – Možnosti eliminace sulfonamidůz vodního ekosystému (Vysoké učení technické v Brně)

  • v rámci svého výzkumu prokázala, že v ČOV Brno-Modřice nedocházík eliminaci sulfonamidů, dále provedla základní výzkum k využitídřevokazné houby pro čištění antibiotik z vodního ekosystému.

 

Cena Komise hodnotitelů:

Renata Škovroňová – Renální in vitro modely v toxikologii (Masarykova Univerzita)

  • obdržela cenu Komise hodnotitelů za mimořádný vědeckýpřínos. Autorka zvládla velmi pokročilé metody kultivace buněčných kultur invitro, které stále nejsou ve výzkumných laboratořích považovány za standard. Zároveň přináší nové poznatky o cyanotoxinech, které patří k častým kontaminantůmvod s vodním květem. Práce je v anglickém jazyce a vznikala na třechpracovištích, z toho dvě byla zahraniční.

 

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2018.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

FOTOGALERIE

**