Pobytové ekologické výukové programy

Rozmarýnek | Rychta | Jezírko

 

Pobytové výukové programy Lipky můžete objednávat telefonicky na jednotlivých pracovištích během celého roku.

 


 

Rozmarýnek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

Mimo jednodenní výukové programy Rozmarýnek zajišťuje také školy v přírodě s environmentálním programem. Probíhají ve smluvních ubytovacích zařízeních určených pro školy v přírodě s kapacitou až 55 žáků. Délka pobytu je obvykle 5 dní (pondělí–pátek). Environmentální program, který zajišťují pedagogové Lipky, naplňuje průřezové téma ŠVP a má délku 19,5–21 hodin (26–28 vyučovacích hodin).

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rozmarýnku.

 

S dotazy se obracejte náš tel. 602 694 494 nebo e-mail: lucie.vladova(at)lipka.cz. (Kontaktní osoba: Lucie Vladová)

 

 

1.–2. ročník ZŠ

Hmyzí detektivové

Žáci se na pobytu ocitnou v Detektivní kanceláři detektiva Antonína. Ten právě řeší případ mravence, který kdysi dal závazný slib spolužákům z hmyzí školy a pořád se mu jej nedaří splnit.  Každý z nich se zavázal najít to nejlepší místo na světě, kde by mohli společně žít v těch pro všechny nejpříznivějších podmínkách.

 

Žáci během pobytu zkoumají potřebné životní  podmínky pro jednotlivé druhy hmyzu i jak krajinu ovlivňuje změna klimatu a zásahy člověka do přírody. V rámci celotýdenního projektu takovou krajinu zkoušejí modelovat a závěrem vyhodnotí, jestli se v jejich okolí taková krajina nachází, případně co jí chybí a jak jí lidé mohou pomoci.

 

Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního  vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
3.–4. ročník ZŠ

PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA

Dobrodružství a pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata, kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru.

 

Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či zeleniny by měla zahrnovat jejich strava, či že aktivní život plný pohybu přispívá k našemu zdraví.

 

Pobyt poté vyvrcholí hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví, a odhalením moudrostí skrytých v šifrách.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

CO ŘEMESLA PŘINESLA

Jak a proč vznikla řemesla? Někteří lidé uměli vyrobit předměty, které potřebovali k životu a k práci, lépe než ti druzí. Své výrobky vyměňovali, později prodávali a kupovali. Aby řemeslo vzkvétalo a výrobky byly žádané, potřebovali lidé šikovné ruce, ale také dostatek kvalitních surovin a příhodné podmínky k práci.

 

Žáci se v průběhu programu stávají spolutvůrci příběhu smyšlené obce. Prozkoumávají krajinu, získávají zkušenosti a dovednosti při samostatné práci v řemeslných dílnách, odhalují souvislosti mezi životním prostředím a činností člověka. To vše konfrontují v bezpečném prostředí deskové hry, která vypráví o osudech lidí a proměnách jejich místa k životu.

 

Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.

 

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
5.–7. ročník ZŠ

REPORTÉŘI PŘÍRODY

Žáci se stávají režiséry, moderátory i kameramany reportáží, které v průběhu týdne reálně natáčejí. V mediálních dílnách se učí pracovat s kamerou a stativem, strukturovat scénář a klást otázky. Trénují své prezentační dovednosti a pracují v týmech.

 

Námět na reportáž si žáci volí z nabízených diváckých podnětů. Tématy jsou různé konkrétní příklady a případy, jak lidé ovlivňují přírodu a krajinu a jaké to má důsledky. V rámci svého tématu pak žáci provádí výzkum v blízkém i širším okolí základny – hledají, pozorují, zkoumají, měří a zaznamenávají důkazy a především o tom všem natáčí svou reportáž. Hotovou reportáž představí před odjezdem na slavnostním promítání ostatním skupinám.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
6.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Země volá Mayday

 

Žáci jsou pozváni do týmu záchranářů, které čeká několik misí k záchraně planety. Prožitkové aktivity se střídají s přírodovědnými vzdělávacími bloky. S vysílačkami se vydávají na terénní misi a například odhalují souvislost usychajících smrkových lesů a člověkem způsobené globální klimatické změny. Pobyt je propojen týmovými aktivitami pro stmelení třídního kolektivu. V rámci programu se žáci aktivně zapojí do pomoci místní krajině, a to například výsadbou vhodně zvolených sazenic stromů či vyčištěním lesa nebo potoka od odpadků. Na závěr se žáci seznámí s pojmem uhlíková stopa a snaží se i pro sebe vyvodit závazek, který povede ke snížení vlastní uhlíkové stopy a k šetrnějšímu přístupu k planetě Zemi.

 

Program lze s úspěchem využít jako ADAPTAČNÍ KURZ pro nové třídní kolektivy – první ročník šestiletých či osmiletých gymnázií i čtyřleté SŠ.

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Život v kostce

Snažíme se odhalit vlastní silné stránky, abychom se mohli soustředit na dosažení svých plánů a snů. Inspirujeme se od úspěšných mladých lidí, hledáme, co to znamená být podnikavý, trénujeme kritické a strategické myšlení. Pronikáme do tajů finanční gramotnosti. Naše rozhodování se snažíme směřovat udržitelnou cestou, aby naše kroky co nejméně poškozovaly životní prostředí.

 

Samostatně plánujeme, hrajeme role, řešíme problémy, prožíváme simulační hry, pracujeme v týmu, konstruktivně diskutujeme a kreativně se odreagováváme atd. Vrcholem snažení je splnění společné výzvy pro skupinu – s omezeným časem i zdroji připravit mimořádnou akci. Na konci největší zkoušky má však každý možnost navrhnout svůj osobní projekt; promyslet si cestu, jak dosáhnout svého snu.

 

Program lze využít jako ADAPTAČNÍ KURZ pro nové třídní kolektivy – první ročník šestiletých gymnázií či čtyřleté SŠ.

 

Program vznikl v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek

 

Rychta

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

Pobytové programy jsou kvalitní alternativou škol v přírodě. Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, environmentalistice, občanské výchově a historii. Pobyt je koncipován jako projektový – na jednotlivé výukové bloky navazuje samostatný výzkum, jehož výsledky žáci prezentují a obhajují před ostatními spolužáky. Při práci na projektu se žáci učí postupovat dle výzkumných metod a využívají přitom zázemí Rychty – odbornou literaturu, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné pomůcky. Výuka neprobíhá pouze v areálu Rychty, ale především ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska, které využíváme jako „živou učebnici“.

 

Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě s učitelem. Optimální délka pobytu je 5 dnů, nabízíme však i kratší varianty. Průměrná délka programu během týdne je 40 vyučovacích hodin.

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o  pobytových programech Rychty.

Ceny pobytů pro školy najdete v našem ceníku.

 

6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PŘÍRODA NAOSTRO

vegetační sezóna

Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybraných biotopech a badatelství. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:
•    terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě),
•    motivační průběžná hra na téma evoluce,
•    entomologické a hydrobiologické odlovy, ornitologická pozorování,
•    hodnocení kvality přírodního prostředí,
•    témata jako invazní druhy organismů, znečištění vod a další dle vaší volby.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

STRÁŽCI KRASU – Novinka

vegetační sezóna

Jaké výzvy a úkoly řeší správa chráněné krajinné oblasti? Z žáků se stávají zaměstnanci CHKO Moravský kras. Poznají tři základní složky, které krasovou krajinu tvoří – živou přírodu, neživou přírodu a vliv člověka. Seznámí s geologickým vývojem a s geomorfologickými útvary v krasové oblasti. Poznají vztahy rostlin a živočichů a zjistí, jaký vliv má v krasové krajině a chráněném území člověk. Průběžně řeší konkrétní úkoly správy přímo v tomto přírodně hodnotném území. Program je založen na aktivní samostatné práci skupin žáků.

 

Během týdne vás kromě samostatného řešení úkolů čeká:

tři celodenní cyklo i pěší výlety do CHKO Moravský kras,

návštěva a průzkum jeskyní,

spolupráce v různých skupinách na řešení společného úkolu, prezentace výsledků,

netradiční aktivity, simulace, výuka formou hry,

nakouknutí pod pokličku přírodovědným, chemickým i geologickým oborům a metodám.


  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ČLOVĚK vs. DIVOČINA

vegetační sezóna

V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. V průběhu programu budou pracovat s různými biologickými a geografickými pomůckami a metodami. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny, v simulační hře pak rozhodnou o jejím dalším využití. Žáci v malých skupinkách rozvíjí své týmové role a schopnost spolupráce. Práci na výzkumech si sami plánují, rozdělují a řídí. Součástí třídenního programu je cykloexkurze, v pětidenní verzi je cyklovarianta exkurze volitelná.


Během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
•    odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši pomocí různých metod,
•    práce s mapovými podklady a orientace v terénu,
•    zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace,
•    závěrečná diskuzní simulační hra,
•    témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé vesnice, návrat velkých savců do naší přírody, principy ochrany přírody a další.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

PLANETA ZEMĚ – LIMITED EDITION

listopad–březen

Naše planeta je jen jedna! A doslova se topí v problémech. Právě těmto problémům koukneme krapet na zoubek. Zaměříme se především na Českou republiku a na naše okolí. Prozkoumáme konkrétní dopady globálních problémů, třeba i v unikátní a citlivé krasové oblasti. Sestavíme společné koncepty a strategie nevedoucí ke kolapsu. Jaká budoucnost nás čeká? To je i na nás.

Pobytový výukový program je sestaven pro zimní období, větší část programů se odehrává uvnitř střediska.

 

Během týdne vás kromě globálních problémů čeká:

•    exkurze do krasové oblasti,

•    zkoumání lokálních dopadů globálních problémů,

•    spolupráce skupiny a hledání společného konceptu,

•    kreativní aktivity, hlubší prožitky a simulace,

•    hledání vlastních originálních řešení.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ZIMNÍ BÁDÁNÍ – Novinka

listopad–březen

I v zimě lze v přírodě objevovat, pozorovat, bádat. Žáci se během pobytu seznámí s výzkumnými metodami, které lze praktikovat i ve zdánlivě spící přírodě. Pobytový program je založen na venkovním učení. Žáci si prožijí chvíle v zimním venkovním prostředí, navrhnou vlastní badatelský výzkum, který aplikují, interpretují a prezentují ostatním. Jedná se o zimní verzi pobytového programu Příroda naostro.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:

• terénní exkurze do Moravského krasu, konkrétně do Rudice a okolí,

• motivační průběžná hra na téma evoluce,

• ornitologická pozorování,

• průzkum půdních organismů pomocí binokulárních lup,

• zkoumání přizpůsobení organismů zimním podmínkám.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–7. ročník ZŠ

JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!

listopad–březen

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje obývali lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Prozkoumáme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    archeologická výprava do dob minulých,
•    střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné,
•    expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu,
•    zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin zimnímu období,
•    lovecká výprava s rozděláváním ohně.

 

Podívejte se na VIDEOSPOT z programu.

 

#youtubevideo#pa7CHoGQgr8#

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
5.–7. ročník ZŠ

JEDEME V TOM SPOLU – Novinka

vegetační sezóna

Třídenní pobyt v žácích probouzí vnímavost a zájem o přírodu. Z žáků se stávají výzkumníci, kteří hodnotí stav životního prostředí a přírody kolem nás. Na úvod si ověří své znalosti o přírodě a dopadu lidské činnosti na prostředí. Vžijí se do organismů a vyzkouší si, jak je těžké obstát v potravní konkurenci. Přesvědčí se, že život v přírodě nekončí západem Slunce. Určují rostliny a zkoumají cestu vody krajinou. Zjišťují, jak mohou ve svém okolí přírodu využívat a jak ji mohou chránit. Program vyučujeme ve vegetační sezóně. Vhodný je jako podzimní stmelovací program pro nově vytvořené skupiny žáků.


Během 3 dnů vás čeká:

• stmelovací aktivity na podporu spolupráce v menších skupinách i v kolektivu třídy,

• bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích,

• pohybové hry na přírodovědná témata,

• celodenní výprava do Moravského krasu s průzkumem menších jeskyní,

• hodnocení vlivu člověka na životní prostředí.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–6. ročník ZŠ

ŽIVLY NAŽIVO

listopad–březen

Pobyt nabízíme v zimním období, kdy velká část programů probíhá v budově Rychty. Žáci se během týdne zabývají jednotlivými živly. Snaží se získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S Vodou, Vzduchem, Zemí i Ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si.

Během týdne vás kromě badatelské výuky a pokusů čeká:
•    bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích,
•    řemeslné a rukodělné činnosti, například pečení chleba a výroba svíček,
•    nečekané zážitky při pohybu v terénu na sněžnicích či při večerním venkovním programu,

•    nevšední výukové pomůcky, jako fotopasti, mikroskopy a binokulární lupy,

•    témata využití bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–5. ročník ZŠ

KOUZLO VÁNOC

listopad–prosinec

Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je oslaví? Žáci se během týdne blíže seznámí se čtyřmi živly pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a zvyky. Jedná se o upravený osvědčený pobytový program Živly naživo.

 

Během týdne vás kromě vánočních zvyků čeká:
•    bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly,
•    pečení cukroví, výroba vánočních ozdob a dárků pro kamarády i rodinu,

•    řemesla a tvoření inspirovaná Vánocemi

•    nečekané zážitky, například pohyb v terénu na sněžnicích nebo vánoční atmosféra prožitá v kolektivu třídy,
•    témata jako fyzikální vlastnosti tekutin, proudění vzduchu a další.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

listopad–březen

Jak prohloubit místně zakotvenou výuku a komunitní aktivity školy? Jak prozkoumat okolí školy a navrhnout i realizovat konkrétní změny k lepšímu? Jak zmírnit dopady klimatické změny ve vašem okolí? Pobytový program slouží jako doplněk k celoročnímu metodickému programu Škola pro udržitelný život. Více o tomto programu zjistíte zde.

       Rychta

 

Jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
Adresa pro zasílání pošty:
Lesní škola Jezírko čp. 97
pošta Brno-Soběšice 644 00
Tel.: 545 228 567
Kontaktní osoba: Ingrid Boučková
E-mail: jezirko(at)lipka.cz

 

Pobytové programy pracoviště Jezírko jsou nyní plně obsazené. Od 1. září 2023 přijímáme objednávky na školní rok 2025/2026.

 

Pobytové ekologické výukové programy Jezírka jsou určeny pro žáky 1. až 6. ročníku ZŠ, navazují na RVP a jsou vhodným doplněním výuky v rámci různých předmětů. Pobyty můžete celoročně využít jako školu v přírodě nebo na začátku roku ke stmelení kolektivu. Zvláště v jarních a podzimních měsících probíhá většina programu v terénu.

 

Programy jsou připraveny a vedeny kvalifikovanými lektory. Klademe důraz na odbornou správnost a aktuálnost předávaných informací, do programů zařazujeme nové výukové metody a přístupy. Našimi hlavními zásadami jsou především respektující přístup k dětem, zajištění bezpečné atmosféry a podpora dobrých vztahů ve skupině. Výukové programy lze využít při naplňování ŠVP.


Délka pobytu je 4 nebo 5 dní, program vedený pedagogy Lipky zahrnuje zpravidla 18–20 hodin programu, tj. 24–26 vyučovacích hodin. Program je optimální realizovat pro 15–32 žáků.


Žáci a učitelé jsou ubytováni v nové budově ve 2- až 6lůžkových pokojích s celkovou ubytovací kapacitou 34 lůžek.

 

Cena pobytu ve šk. roce 2023/2024 činí celkem 2 730 Kč/žák nebo 3 300 Kč/žák (dle zvolené varianty).

Cena zahrnuje program, ubytování, stravování 5krát denně a pitný režim.

 

Ceník pobytových programů Jezírka platný od 1. 9. 2022

Ceník pobytových programů Jezírka platný od 1. 9. 2023

Více informací o pobytech pracoviště Jezírko

Nabídka pobytových programů pracoviště Jezírko ke stažení

 

1.–2. ročník ZŠ

Zakletý les

Kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky? A proč se z lesa odstěhovala zvířata? Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevují zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumání drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebánkůna svačinu.

Program vyučujeme od března do října.


  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

KDO NESPÍ, NEZASPÍ

Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Žáci během programu objevují, jaké děje probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká je výlet spojený se stopováním zvířat, práce se dřevem, příprava ohně a vaření na něm. Součástí programu je také večerní dobrodružné putování lesem a objevování tajů noční přírody.

Program vyučujeme od listopadu do března.

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

Pobyt je připraven pro zimní období, kdy větší část programu probíhá v teple Jezírka. Žáci si během něj vyzkoušejí práci se dřevem a vyřežou si vánoční ozdoby na stromeček. Pracují s ovčí
vlnou, uvaří si tradiční pokrm pučálku, upečou vánočku a seznámí se s původem některých potravin a oblečení. Zařazeny jsou také pohybové hry v přírodě, večerní stezka lesem a činnosti podporující spolupráci. V průběhu si žáci vytváří kladný vztah k domácím zvířatům, když mají možnost
starat se o ovce, kterékteré si Jezírko pro předvánoční čas zapůjčuje od chovatelů ovcí. Celý program je motivován setkáním s mudrcem z dávné doby a jeho příběhem. Společně s ním pak žáci putují za kometou.

Program vyučujeme v listopadu a prosinci.


  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

CO SE DĚJE V LESE

Žáci nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese, a to přímo v lesním terénu v okolí Jezírka. Žáci si vyzkoušejí roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, prozkoumají, jakou úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho jednotlivé složky, jaké jsou vztahy a vazby mezi nimi a co se stane, když dojde k jejich narušení. Zjistí, jaké důležité funkce zastávají na planetě Zemi lesy. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.

Program vyučujeme od září do října a od března do června.

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

VODA – PRAMEN ŽIVOTA

Kdo je to blešivec, splešťule či okružák? Kde se bere voda a co dělat, aby voda v krajině zůstávala? Žáci se nejprve v holínkách projdou přímo korytem potoka, zažijí mazlavost bahna, vlhkost vzduchu u vody a budou naslouchat zvukům přírody. Další den se k potoku vrátí, aby ho prozkoumali metodami badatelsky orientovaného učení. Při deskové hře a hravých aktivitách u modelů přirozených a člověkem upravených říčních koryt žáci přemýšlí nad pohybem vody a dopadem regulace toků v krajině změněné člověkem, jeho činností a klimatickou změnou. Na základě skutečných projektů z Jihomoravského kraje sami vytvoří a okomentují vlastní model krajiny. Na závěr žáci přímo v terénu přemýšlejí nad dopady různých opatření, jejich souvislostmi s množstvím vody zadržené v krajině a přizpůsobením klimatické změně.

Gumáky s sebou! Počítejte s blátem! Program je vystavěn na metodách venkovní výuky.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
2.–5. ročník ZŠ

Trosečníci

Žáci nastoupí do letadla na dalekou cestu, ale to bohužel ztroskotá na pustém nehostinném ostrově. Co žije a roste v okolí? Jde rozdělat oheň i ve vlhku? Jak si ulovit potravu oštěpem či lukem a šípy? Podaří se všem dostat se zpět do civilizace? Žáci objevují a aktivně zkoumají přírodu, zaměřují se zejména na lesní ekosystém, chápou a prakticky využívají jednoduché výzkumné metody a přistupují k některým otázkám na základě badatelsky orientovaného učení. Program je zacílen nejen na environmentální a přírodovědný obsah, ale rozšiřuje zejména praktické dovednosti žáků, vede je k utváření pracovních návyků a dovedností v jednoduché samostatné i týmové činnosti. Program vznikl ve spolupráci s pedagogy základních škol v rámci projektu OPVVV zaměřeného na propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Program vyučujeme celoročně.


     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

Probádejte svět

Kdy jste naposledy nad něčím bádali? V rámci programu se žáci promění v mladé vědce, kteří si stanoví výzkumnou otázku, určí hypotézu (předpovědí výsledek bádání) a následně s odbornými pomůckami aktivně zjišťují odpovědi. Výsledky svého výzkumu na závěr prezentují ostatním. Žáci si nejprve vyzkouší uzavřené bádání při lesnickém minikurzu, pokusech v „laboratoři“ nebo při botanickém průzkumu louky. Otestují odolnost kamenů při kutání a prozkoumají, kdo žije v našem jezírku. Posléze věnují celý den svému bádání a na konci zúročí nabyté znalosti v únikové hře. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.


     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

TAJEMSTVÍ STARÉ HÁJENKY

Víte, jak se žilo v hájence? Co všechno měl a má hajný na starosti? A co obnáší život lesníka na samotě v hájence? Programem vás provede hajný, se kterým žáci objeví různá tajemství lesa. Během programu si žáci vyřežou dřevěnou lžíci, budou sledovat kácení suchého stromu v lese a dřevo následně zpracují na topení v peci, ve které si upečou slané a sladké koláče. Nastraží fotopast, pomocí které budou sledovat život v lese, a seznámí se s lesnickými značkami, jež mohou vidět na stromech v lese. Do programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, praktické ukázky z lesnické činnosti a aktivity podporující spolupráci. V průběhu celého pobytu žáci hrají deskovou hru, ve které se starají o svůj díl lesa. Program klade důraz na význam biologické rozmanitosti lesních ekosystémů a prostřednictvím didaktických her seznamuje žáky s koloběhem živin.

Program vyučujeme od listopadu do března.


  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko

 

logo brno

Výukové programy probíhají za finanční podpory statutárního města Brna.

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.