Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Od ledna 2017 do konce roku 2019 realizovala Lipka (jako partner SSEV Pavučina) projekt Kolegiální podpora v síti Mrkvička, jehož cílem bylo zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků.

Projekt byl určen pro pedagogy mateřských škol a Pavučina jej realizovala spolu se třemi partnerskými organizacemi (Lipkou, SEVEREM a Cassiopeiou), kteří projekt zajišťovali ve třech různých regionech ČR. Projekt sestával ze dvou hlavních aktivit – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže. Lipka byla partnerem pro první aktivitu.

 

Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo podporovat novou formu vzdělávání a profesního rozvoje učitelů, a to tzv. kolegiální podporu. Co si pod tímto pojmem představit? Doposud jste byli povětšinou zvyklí na to, že v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jste nové znalosti a dovednosti získávali na seminářích, kde Vám lektor (odborník na danou oblast) prostřednictvím různých vzdělávacích metod předal část svých znalostí a dovedností. Kolegiální podpora oproti tomu spočívá v tom, že znalosti, zkušenosti a dovednosti si předávají přímo sami učitelé ve své vlastní praxi.

Co projekt nabízel:

  • Možnost vyzkoušet si, zda je kolegiální podpora pro Vás vhodnou formou profesního rozvoje.
  • Možnost naučit se základním metodám mentoringu a vedení.
  • Možnost vytvořit pro domovskou školku dlouhodobý vzdělávací celek z oblasti environmentální výchovy.
  • Drobnou finanční odměnu (4000 Kč za 25 hodin práce).

 

Vzájemná spolupráce byla rozdělena do dvou etap:

  1. První etapa byla zaměřena na výměnu zkušeností a vzájemné učení. Každý z dvojice si vydefinuje, v čem je dobrý a co může kolegovi předat, a zároveň se s kolegou dohodne, co by se chtěl na oplátku naučit od něj. Vzájemné učení pak může probíhat formou vzájemných konzultací, hospitací při práci s dětmi, společného plánování a realizace výuky apod. S nastavením a vlastní realizací spolupráce pomůže dvojici odborný konzultant (viz dále).
  2. Druhá etapa byla zaměřena na společnou práci dvojice pedagogů na tvorbě dlouhodobého vzdělávacího celku. Vzhledem k tomu, že jako efektivní forma výuky environmentální výchovy se ukazují dlouhodobé celky a programy, vytvoří dále dvojice pedagogů v rámci kolegiální podpory dlouhodobý celek (např. třídní plán EV, projekt, program s prvky integrované tematické výuky případně jinak organizovaný dlouhodobý celek dle potřeb a možností dané dvojice pedagogů a jejich školy/škol).

Každé dvojici pedagogů byl přidělen odborný konzultant ze střediska ekologické výchovy, který spolu s dvojicí zmapoval jejich dosavadní zkušenosti, znalosti a dovednosti a pomohl jim stanovit cíle, plán a formy jejich spolupráce a vzájemného učení. Odborný konzultant byl k dispozici po celou dobu spolupráce dvojice pedagogů a metodicky je vedl, poskytoval konzultace, pomáhal řešit vzniklé problémy a na konci spolupráce jim pomohl s jejím vyhodnocením.

 

Kontakty

Alena Uhříčková

e-mail: alena.uhrickova(at)lipka.cz

tel.: 543211264

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© LIPKA 2020