Národní síť EVVO

V rámci Národního programu Životního prostředí získala Lipka v roce 2019 podporu čtyř realizovaných projektů. Všechny jsou zaměřeny na podporu a rozvoj denních a pobytových výukových programů pro školy.

 

  • Projekt Pobytové programy Lipky – pracoviště Rychta cílí na doplnění školní výuky o terénní přírodovědu. V rámci pobytových programů realizujeme blokovou intenzivní terénní výuku zaměřenou na bádání, průzkum konkrétní lokality, práci s přírodninami a živými organismy, pochopení vztahů a vazeb, sledování vlivu činnosti člověka na naše okolí a navrhování změn vedoucích ke zlepšení stavu.
  • Hlavním cílem projektu Ekologické výukové programy na Lipce – pracoviště Rozmarýnek je prohlubování vazeb žáků k přírodě a životnímu prostředí. Věnujeme se porozumění souvislostem v přírodě a pomáháme budovat vztah a citlivost k přírodě, které se v současnosti silně vytrácí nejen u žáků z měst. Velká část výukových programů probíhá v přírodní zahradě Lipky.
  • Hlavním cílem projektu Ekologické výukové programy na Lipce – pracoviště Lipová je prohlubování vazeb žáků k přírodě a životnímu prostředí. Věnujeme se porozumění souvislostem v přírodě a pomáháme budovat vztah a citlivost k přírodě, které se v současnosti silně vytrácí nejen u žáků z měst. Velká část výukových programů probíhá v přírodní zahradě Lipky.
  • V rámci projektu Pobytové programy Lipky – pracoviště Jezírko si klademe za cíl nahlédnout do hloubky lesního terénu v okolí. Během programu Co se děje v lese si žáci vyzkouší roli vědců. Prozkoumají vazby v místních ekosystémech a dovozují, jaké důsledky by mělo jejich narušení. Seznámí se také s funkcemi lesa obecně. V programu klademe důraz na samostatné přemýšlení a hledání souvislostí.

 

Výukové aktivity Lipky směřují k podpoře environmentálně příznivějších postojů žáků a k naplňování cílů a indikátorů pro EVVO v České republice.

 

 

© LIPKA 2020