Praktická environmentální výchova pro pedagogy

 

O projektu

Projekt Praktická environmentální výchova pro pedagogy, trvající v období od 1. prosince 2009 do 30. června 2012, byl zaměřen na posílení vzdělávací reformy v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova (dále EV). V uplynulém období byl základním pilířem činnosti pracoviště Lipky Kamenná. Jeho cílem bylo vytvořit a ověřit komplexní systém vzdělávání a poradenství pro pedagogy koncipovaný dle potřeb všech stupňů škol a pedagogů všech vzdělávacích oblastí.

 

Projekt pomohl inovovat systém dalšího vzdělávání pedagogů v EV a také zvýšit kvalitu a zatraktivnit nabídku vzdělávání pro pedagogy i kolektivy pedagogů škol. Bylo vytvořeno a pilotně ověřeno modulové vzdělávání pro pedagogické sbory základních škol. Projekt se snažil se zaujmout nabídkou oborových seminářů i pedagogy předmětů, jejichž propojení s EV je obtížné, a prakticky i metodicky podporoval výuku EV v terénu. Dovršili jsme také dlouhodobou spolupráci s učiteli na začlenění regionálních témat do výuky. Kamenná se díky těmto aktivitám stala uznávaným environmentálním vzdělávacím centrem pro pedagogy.

 

Bilance projektu

Snahou projektu bylo oslovit co největší počet účastníků z Jihomoravského kraje s nabídkou kvalitních akcí a poskytování široké škály služeb s environmentálním zaměřením. Zájem učitelů, který se nejvíce vztahoval na exkurze a tematické semináře, přesáhl naše očekávání. Ukázalo se však, že kromě jednorázových akcí pedagogové hledají koncepční podporu environmentální výchovy. Využívali proto nabídky pravidelných informačních rozesílek, metodické pomoci a konzultací v oblasti budování přírodních učeben, regionální výchovy a začleňování EVVO do ŠVP. Celé školní týmy se účastnily pilotních seminářů modulového vzdělávání.

 

Celkové plánované náklady projektu byly 9 152 859 Kč, skutečné výdaje činily 8 506 514 Kč. Polovina finančních nákladů zahrnovala platy, odměny lektorům a autorské honoráře. Na zajištění akcí pro učitele připadlo 35 % z celkové částky. Ostatní výdaje zahrnovaly náklady na kanceláře, cestovné, zařízení a materiál.

 

 

Publikace

V rámci projektu bylo vydáno celkem 36 metodických publikací, jejichž autory jsou pedagogové Lipky, učitelé ze základních i středních škol a odborníci různých přírodovědných i humanitních oborů. Vydané publikace jsou jedinečné nejen v Jihomoravském kraji, ale i v celé ČR. Jedná se především o ucelenou sadu metodických listů pro budování a údržbu školních přírodních učeben a unikátní metodiku tvorby regionálních učebnic, která je vyvrcholením několikaleté práce týmu autorů regionálních publikací. Naší snahou bylo také doplnit chybějící publikace pro učitele z MŠ a podpořit začlenění environmentálních prvků do estetické výchovy. Ojedinělý je také soubor metodických materiálů pro učitele, který navazuje na modulové vzdělávání učitelů.

 

Přehled všech publikací vydaných v projektu naleznete zde.

 

 

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1: Komplexní systém vzdělávacích seminářů a konferencí

Stávající model konferencí a seminářů v oblasti EVVO byl propojen do komplexního systému dalšího vzdělávání pedagogů v Jihomoravském kraji.

 • 5 konferencí k environmentální výchově (KONEV a KONVIČKA)
 • 3 komplexní semináře o průřezovém tématu EV v ŠVP, tzv. Malé konference o aktuálních problémech EV
 • 2 třídenní semináře pro absolventy specializačního studia EV
 • 8 komplexních seminářů o průřezovém tématu EV v ŠVP pro pedagogy MŠ a ZŠ

 

 

Klíčová aktivita 2: Tvorba a ověření modulového vzdělávání

Pro potřeby koncepčního vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti EVVO byl vytvořen systém modulového vzdělávání s nabídkou seminářů a metodických materiálů.

 • vytvořeno 38 modulů v rozsahu 2–6 hodin výuky, jejich přehled lze stáhnout zde
 • vydáno 18 metodických listů
 • pilotně ověřeno modulové vzdělávání na seminářích pro 4 pedagogické sbory

 

 

Klíčová aktivita 3: Podpora výuky průřezového tématu EV v terénu

Zaměřili jsme se na vzdělávání pedagogů v oblasti terénního vyučování, protože kontakt s reálnou přírodou má ve výchově a vzdělávání žáků nezastupitelnou roli.

 • 12 vzdělávacích exkurzí (z toho 7 jednodenních exkurzí pro pedagogy MŠ, 4 třídenní a jedna čtyřdenní exkurze pro pedagogy ZŠ a SŠ)
 • 2 Repetitoria terénní přírodovědy (týdenní kurzy zaměřené na opakování přírodovědných znalostí a dovedností v terénu s ohledem na didaktické zásady a metodickou pomoc)
 • 8 odborných seminářů zaměřených na využití školní zahrady jako přírodní učebny (3 semináře pro začátečníky a 5 seminářů pro pokročilé)
 • vydáno 5 metodických publikací a 1 didaktická pomůcka

 

 

Klíčová aktivita 4: EV v různých vzdělávacích oblastech

Tato klíčová aktivita byla zaměřena na implementaci průřezového tématu EV do výuky různých předmětů.

 • 16 vzdělávacích seminářů propojujících EV s různými vzdělávacími obory a ostatními průřezovými tématy – např. zeměpisem, matematikou, chemií či hudební výchovou
 • týdenní kurz Letní škola EV ve výtvarné výchově
 • třídenní seminář o začlenění regionu do ŠVP
 • 2 metodické publikace

 

 

Klíčová aktivita 5: Metodická podpora škol

Po celou dobu trvání projektu poskytovala Lipka pedagogům konzultační a poradenskou činnost v oblasti EVVO. Probíhaly informační rozesílky do 168 škol a školek zapojených v krajské síti týkající se aktuální problematiky životního prostředí, nabídky vzdělávacích kurzů, publikací, didaktických pomůcek a možností získání finančních prostředků. Poskytli jsme konzultace a poradenství 206 osobám v oblasti ekologie a EV.

 

 

Klíčová aktivita 6: Vzdělávání pracovníků Lipky

Klíčová aktivita byla zaměřena na podporu kvality a efektivity vzdělávání, které Lipka dlouhodobě poskytuje školám a školským zařízením, a na zvýšení kvality řízení organizace. Těžiště vzdělávání zaměstnanců bylo v nových didaktických metodách a pedagogických přístupech, zlepšení informovanosti o aktuálních environmentálních otázkách a prohloubení odborných znalostí. Vzdělávání řídících pracovníků se týkalo oblasti řízení, personalistiky, komunikace či veřejných zakázek.

 • 15 jednodenních seminářů pro zaměstnance Lipky
 • 5 jednodenních seminářů pro řídící pracovníky Lipky
 • 2 dlouhodobé kurzy (Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován)
 • 5 vzdělávacích exkurzí (z toho 3 v rámci ČR a dvě zahraniční)

 

Publicita projektu

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© LIPKA 2020