Život v korunách stromů


Prozkoumáme význam stromů pro přírodu i člověka. Zjistíme, že fungují jako ekosystémy hostící různé druhy organismů. Objevíme, jak je život v korunách propojen se životem v půdě. To vše formou praktických výzkumných úkolů a s využitím pozorovací plošiny na stromě.


Rozšířená anotace


Žáci pracují v týmech a bádají nad zadanou výzkumnou otázkou, která je pro každý tým jiná. Vědomosti a dovednosti, potřebné k vyřešení výzkumné otázky, získávají samostatně na různých stanovištích v nejbližším okolí Rychty v Krásensku. Každý tým v rámci čeká jedno zážitkové stanoviště - pozorovací plošina v koruně stromu.
Žáci si vyzkouší jednoduché pokusy, například důkaz transpirace nebo kapilárního vzlínání vody ve dřevě. Změří si efekt tepelného ostrova. Spočítají, kolik prachu může zachytit jeden strom. S binokulárními lupami budou hledat půdní živočichy a přemýšlet, jaký význam mají v ekosystému a jak půda souvisí se stromy.
Díky zjištěným informacím žáci v rámci simulační hry diskutujjí a rozhodují, zda realizovat návrh na vykácení konkrétních stromů v obci.
Součástí programu je výstup na pozorovací plošinu na stromě. Leze se po lanovém žebříku s jištěním. Před výstupem je nutné vysvětlit bezpečnost a vybavit žáky celotělními popruhy. Prosíme doprovázející učitele, aby zvážili svou pomoc na tomto stanovišti (z časových důvodů i kvůli kontrole a psychické podpoře žáků).


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, přesná délka programu dle domluvy

Cílová skupina
6.–8. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta a okolí

Požadavky na účastníky
terénní oblečení a obuv, tužka, svačina, na pracovišti Rychta lze domluvit oběd


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program směřuje k poznávání důležitosti stromů pro člověka a ostatní organismy; buduje pozitivní postoj k stromům v sídlech.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák uvede 3 důvody, proč nekácet stromy ve vesnici/ve městě
 • žák vlastními slovy vysvětlí pojem památný strom, ví o jednom ve svém bydlišti
 • žák vlastními slovy vysvětlí, co je edafon a umí jmenovat 2 skupiny jeho zástupců
 • žák uvede 2 příklady, jak strom funguje jako biotop pro organismy
 • žák uvidí a pozná alespoň 2 druhy fauny v jejich přirozeném prostředí


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: problematika vztahů organismů a prostředí; člověka a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory ZŠ: Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence občanské