Večerníček na výletě


Program zavede žáky mezi známé postavičky z večerníčků a přiblíží jim, jak vypadají jejich skuteční představitelé v přírodě a prostředí, kde žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště.


Rozšířená anotace


Program začíná úvodním motivačním setkáním s loutkou Večerníčka. Žáci se seznámí s životem v půdě, prolezou si model mraveniště a prostřednictvím smyslové aktivity se seznámí s různými pokryvy těl živočichů. V lese je čekají pohybové aktivity - stopování živočichů, prolézání pavoučí sítí a hry s přírodninami.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci porovnají pohádkové bytosti s reálnými živočichy a uvedou skutečné znaky těchto živočichů. Seznámí se s prostředím, ve kterém žijí a uvědomí si rozmanitost přírody a důležitost zmíněných živočichů v přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vybrané druhy volně žijících živočichů v půdě,
  • objasní význam pavouků v přírodě,
  • vysvětlí význam půdních živočichů,
  • vyjmenuje některé živočichy, kteří žijí v lese.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální