Ryba na prášcích


Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Program o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které máme běžně doma.


Rozšířená anotace


Program je rozdělen na dvě části. V první části se žáci pomocí vstupního školení stanou zaměstnanci firmy, která se zabývá životním prostředím. Zjistí, jací jsou hlavní znečišťovatelé povrchových vod, jaké látky vypouštíme z domácností, jak funguje čistička odpadních vod atd.
V druhé polovině programu žáci provedou vlastní měření čistoty vody ve vodním toku v Krásensku a pokusí se určit místní zdroje znečištění.


Základní údaje o programu


Čas programu
6 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
vnitřní program na Lipce – pracovišti Rychta, venkovní okolí Krásenska podél toku Malá Haná, závěr u ČOV Krásensko

Požadavky na účastníky
přezutí do budovy, psací potřeby, oblečení do terénu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program zaměřen na chemické látky, které se dostávají do tekoucích i povrchových vod. Žáci zjistí, které látky se ve vodách vyskytují, kde jsou jejich zdroje (domácnost, zemědělství, ...) a jak je možnéve svém vlastním životě tyto látky omezit.

Výstupy
Žák/dítě:
 • zná 4 hlavní znečišťující látky povrchových vod (dusičnany, dusitany, amoniak, fosforečnany) a jejich negativní účinky a zdroje
 • ví, kde najde složení drogistických výrobků, a zná alespoň dvě látky, které se do prostředků používají a jsou škodlivé životnímu prostředí
 • popíše základní fáze čištění v čistírně odpadních vod
 • používá bezpečně kolorimetrickou sadu na měření rozpuštěných látek ve vodě
 • používá čidla a přístroje na měření rozpuštěných látek ve vodě


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
 • SŠ: Člověk a životní prostředí, životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda ZŠ: ochrana přírody a životního prostředí, vztah příroda a společnost SŠ: krajina, vývoj interakce příroda – společnost, základní ekologické pojmy, živočichové a prostředí, rostliny a prostředí

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální