Cesta do Ekvádoru


Co se skrývá za pěstováním banánů a původem čokolády? Vžijeme se na chvíli do kůže pěstitelů kakaových bobů a porozumíme principu spravedlivého obchodu (fair trade). Při simulační hře se ocitneme v roli těžařů ropy, domorodců nebo jaguára. V následné diskusi posoudíme environmentální dopady dovozu exotického ovoce a navrhneme k němu alternativy.


Rozšířená anotace


Program se soustředí především na téma spravedlivého obchodu a vlivu dovozu cizokrajného ovoce na životní prostředí. Co se skrývá za původem čokolády, přiblíží žákům hra na pěstitele kakaových bobů. Podrobněji se seznámíme s tématem fair trade (spravedlivý obchod) a jeho vlivem na život místních lidí. Při aktivitách s mapou a fotografiemi i texty se zamyslíme nad dlouhou cestou banánů na náš stůl a nad tím, jak ovlivňuje životní prostředí. Jako alternativu k cizokrajnému ovoci ochutnáme vlastnoručně vyrobenou dobrotu z místních plodin.
Struktura programu vychází z třífázového modelu učení EUR a využívá principů kritického myšlení.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Přibližuje žákům, jaký může mít doprava ovoce na velké vzdálenosti vliv na životní prostředí a souvislosti se spotřebitelským chováním. Seznamuje žáky s principy fair-trade.

Výstupy
Žák/dítě:
  • pojmenuje rizika pro životní prostředí a obyvatele při dalekém dovozu ovoce
  • najde alternativy k dalekému dovozu ovoce
  • popíše pocity ze simulační hry a odvodí některé zásady spravedlivého obchodu
  • průběžně vyjadřuje postoj k tématům


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • Multikulturní výchova/ Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň), Člověk a společnost (2. stupeň), Člověk a příroda (2. stupeň)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence občanské