KDYŽ SE ŘEKNE SEX


Sex a sexualita jsou běžnou součástí našich životů. Ale viděli jste někdy menstruační houbu? Mohli jste si sáhnout na cervikální klobouček? Program poskytuje vhled do problematiky menstruace a antikoncepce a doplňuje ho o environmentální rozměr.


Rozšířená anotace


Lidská sexualita a její různé aspekty je hlavním tématem programu, který se věnuje poznání souvislostí pomáhajících nám pokoušet se v této oblasti lidského života zodpovědně domýšlet důsledky našeho jednání. Žáci a žákyně se pomocí obrázků seznámí s vývojem vnímání lidské sexuality v našem kulturním kontextu a zamyslí se nad tím, co a proč je aktuální dnes. Rozebírají téma antikoncepce a menstruace – s důrazem na ekologické a environmentální souvislosti. Žáci a žákyně se seznámí s možnostmi a formami antikoncepce s důrazem na hormonální antikoncepci.
Žáci a žákyně jsou vedeni k uvědomění si odpovědných a etických přístupů k sexualitě a zároveň se učí rozeznávat ekologické aspekty lidské sexuality.
Náplň programu navazuje na výuku reprodukční soustavy člověka a rozvíjí téma o environmentální a sociální souvislosti. Na polovinu programu se třída dělí na dívky a chlapce a po domluvě se školou lze zařadit zkoušku navlékání kondomu na model polystyrénového penisu.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
znalost základních pojmů reprodukční soustavy člověka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák či žákyně se zamýšlí nad environmentálními aspekty lidské sexuality.

Výstupy
Žák/dítě:
  • zhodnotí vlivy jednotlivých hygienických menstruačních pomůcek na životní prostředí.
  • rozlišuje různé formy antikoncepce a dokáže posoudit jejich vliv na životní prostředí a člověka.
  • uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků.
  • chápe rozdíl mezi pohlavní dospělostí a sociální vyspělostí.
  • v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
  • uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.


Zařazení dle RVP


Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví Environmentální výchova / Člověk a životní prostředí

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské