100 LIDĂŤ, 100 CHUTĂŤ


Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti nebo existují i jiné motivace k výběru? Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo freeganství? Program představuje specifické stravovací návyky současné populace a nabízí příklady environmentálně příznivého stravování.


Rozšířená anotace


Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o skladbě našeho jídelníčku? Účastníci se prostřednictvím hraní rolí seznámí s paletou specifických stravovacích návyků a motivací lidí, kteří je praktikují. Výukový program klade důraz na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti. Stranou nezůstávají ani zdravotní či ekologicko-krajinářské důvody. Účastníci se dále seznámí s příklady dobré praxe environmentálně příznivého stravování a sami zhodnotí, zda a jak je mohou zahrnout do svého života či budoucí praxe.


Základní údaje o programu


ÄŚas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–20

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


CĂ­le programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají různé varianty řešení environmentálních problémů a uvědomí si souvislosti mezi problémy lokálními a globálními. Snaží se ovlivnit životní styl a hodnotové orientace účastníků a utvářet lepší mezilidské vztahy ve školní třídě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje spoleÄŤnÄ› s ostatnĂ­mi nÄ›kolik specifickĂ˝ch smÄ›rĹŻ stravovánĂ­ a nejÄŤastÄ›jších dĹŻvodĹŻ, kterĂ© k nim lidi vedou.
  • uvede na příkladu konkrĂ©tnĂ­ stravovacĂ­ zvyklosti urÄŤitĂ©ho smÄ›ru stravovánĂ­ a vysvÄ›tlĂ­ jeho název.
  • rozezná environmentálnĂ­, etickĂ©, globálnÄ›-sociálnĂ­ a zdravotnĂ­ dĹŻvody, kterĂ© lidi vedou ke specifickĂ˝m stravovacĂ­m návykĹŻm, a uvede konkrĂ©tnĂ­ příklady tÄ›chto dĹŻvodĹŻ na základÄ› aktuálnÄ› zĂ­skanĂ˝ch informacĂ­.
  • porovná poĹľadavky zákaznĂ­ka a šéfkuchaĹ™e ÄŤi provoznĂ­ho restaurace na skladbu jĂ­delnĂ­ÄŤku v restauraci a svĂ© názory pĹ™edloží ostatnĂ­m.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Dle RVP G: EnvironmentálnĂ­ vĂ˝chova, VĂ˝chova k myšlenĂ­ v evropskĂ˝ch a globálnĂ­ch souvislostech
  • Dle RVP SĹ  a SOĹ : ÄŚlovÄ›k a ĹľivotnĂ­ prostĹ™edĂ­


Vzdělávací oblast
Dle RVP G: Člověk a příroda/ Geografie, Biologie, Chemie. Dle RVP SŠ a SOŠ: Biologické a ekologické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Výživa

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k uÄŤenĂ­
  • kompetence komunikativnĂ­
  • kompetence sociálnĂ­ a personálnĂ­