ODPADKOVÝ KOŠ VYPRAVUJE


Co o nás vypovídají odpadky, které vyhazujeme? A co se nimi dále děje? Na stezce s úkoly a v simulační hře se podíváme na kloub třídění a recyklaci. Odhalíme způsob získávání a zpracování surovin pro různé druhy obalů. A ukážeme si, jak můžeme omezit množství odpadu, který sami produkujeme.


Rozšířená anotace


Program se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů. Žáci sestaví odpadkový koš jednoho majitele a zamyslí se nad tím, co může odpadkový koše o svém původci vypovědět a svůj příběh odpadkového koše představí ostatním. Následně se tento koš pokusí správně vytřídit.
Po přestávce se budeme hlouběji zabývat recyklací různých typů odpadů (papír, plast, kartonové obaly, sklo.) Žáci sestaví recyklační koloběh a seznámí se s recykláty a jejich použitím v praxi. Závěrečná část programu je zaměřena především na možnosti znovu využití již vzniklého odpadu. Žáci se nejprve pokusí sami navrhnout způsoby přetvoření odpadu na použitelnou věc, poté budou představeny konkrétní příklady s ukázkami a následně budou mít žáci možnost si přetvoření zdánlivého odpadu na využitelnou věc vyzkoušet sami. Zhotovený výrobek si žáci mohou odnést domů.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Program se odehrává venku na stanovištích Otevřené zahrady (Ze života odpadu; zastřešená venkovní učebna) a je realizovaný za každého počasí.

Požadavky na účastníky
vhodné oblečení (spíše terénní), vhodná obuv, svačina. V případě potřeby si žáci přinesou vlastní pláštěnku.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se snaží přispět ke snížení produkce zbytečného odpadu a zodpovědně třídí odpad, který sám vyprodukuje a přispívá tak k jeho dalšímu využití.

Výstupy
Žák/dítě:
 • třídí odpad dle aktuálních informací, pravidel, požadavků k třídění
 • neví-li, kam odpad patří, ví, kde vyhledat aktuální informace o třídění
 • rozlišuje jednotlivé druhy odpadu, materiálu
 • popíše recyklační koloběh vybraných druhů odpadů (plasty, papír, nápojový karton, sklo, hliník) a zhodnotí jeho náročnost
 • navrhne možnosti dalšího využití zdánlivého odpadu
 • rozumí důvodům prevence vzniku odpadu
 • zná strategie minimalizace odpadu
 • zhodnotí svoje možnosti, jak může předcházet vzniku odpadu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k životnímu prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/přírodověda, vlastivěda Člověk a příroda/Přírodopis, Zeměpis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní