DO OBORY ZA ZVÍŘÁTKY – terénní program


Vydejte se s námi do Kohoutovické obory! Koho potká v lese sele Markazín? Seznámí se s obyvateli lesa - od těch největších s parožím, až po ty nejmenší, kteří mají v lese své nezastupitelné místo. A dokáže najít Markazín maminku?


Rozšířená anotace


Cesta lesem, jejímž cílem je nalézt „maminku“, kterou sele divokého prasete ztratilo. Cesta je doplněná aktivitami, jejichž prostřednictvím se děti/žáci seznámí s vysokou, s významem strakapouda i půdních bezobratlých pro les, porovnávají činnosti člověka s činnosti divočáka (rychlost pohybu, denní/noční aktivita apod.).
Součástí programu je hledání půdních bezobratlých a jejich následné pozorování v krabičkových lupách.
Program probíhá v terénu.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–60

Místo začátku a konce programu – popis místa
Obora Holedná: Program začíná na zastávce autobusu č. 52 či č. 50 „Kohoutovice, hájenka“ a končí na zastávce autobusu č. 52 či č. 50 „Stará dálnice“.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, svačina a pití. V případě vydatných srážek může učitel program ráno v den konání program zrušit.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede děti/žáky k uvědomění si rozmanitosti přírody a porozumění provázanosti organismů a prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje zásady chování při pobytu v lese
  • rozezná 3 druhy spárkaté zvěře
  • uvede příklad zvířete s rohy a parohy
  • dokáže v terénu vyhledat 2 příklady pobytového znamení
  • jednoduše vysvětlí význam půdních bezobratlých


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům mezi člověkem a prostředím, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnot)


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda, Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní