TAJEMSTVÍ POD HRADEM VEVEŘÍ – ŠKOLNÍ VÝLET


Každé místo má svůj příběh. Objevme pod hradem Veveří odkaz kněžny Ypsilanti a staňme se ochránci studánek! Na cestě se budeme plavit parníkem po Brněnské přehradě, setkáme se s historickými postavami v kostýmech, připravíme si svačinu a opečeme si ji nad ohněm.


Rozšířená anotace


Celodenní výlet směřuje žáky k uvědomění si nezbytnosti zachování čistoty vodních zdrojů pro život člověka. Během trasy výletu se pomocí jednoduchých bádacích a vyvozujících aktivit seznamují s významem vodních nádrží, historií krajiny Brněnské přehrady a důvody, které vedly lidi k vystavění přehrady. Také zkoumají čistotu vody v nádrži a studánce a v závěrečném rituálu se zaváží k ochraně studánek a pramenů.

V případě dopravy vlastním autobusem, je čas setkání 8:30 na parkovišti u přístaviště Rokle, kde na vás počká lektor a zahájí program výletu.

V případě dopravy linkovým autobusem č. 303, je sraz v 8:21 na zastávce Rokle (viz. mapa), kde na vás počká lektor. Společně se přemístí k přístavišti Rokle (viz mapa), kde lektor zahájí program výletu.

ORIENTAČNÍ TRASA VÝLETU
Délka trasy cca 5 km. Začátek na parkovišti u přístaviště Rokle (nebo na zastávce Rokle). Lodí se přeplavíme na druhý břeh přehrady. Pokračovat budeme po turistické trase k lávce, od lávky k hradu Veveří a dále k bývalé prádelně hradu Veveří, kde bude opékání špekáčků. Odtud se na závěr přemístíme do areálu hradu Veveří.
Vstupné do areálu hradu je v ceně výletu. Prohlídka interiérů hradu NENÍ součástí školního výletu.

Program probíhá venku v přírodě bez ohledu na počasí. V případě vydatných srážek ráno v den výletu může učitel školy výlet zrušit.


Základní údaje o programu


Délka programu
6 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Brněnská přehrada, parkoviště u přístaviště Rokle (nebo na zastávce Rokle podle typu dopravy)

Požadavky na účastníky
Oblečení dle počasí, pokrývka hlavy, terénní obuv (je možné, že se žáci při pohybu terénem zašpiní nebo zamokří), v batohu na zádech: svačina (jídlo + pití), pláštěnka, popř. kapesné.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k uvědomění si nezbytnosti zachování čistoty vodních zdrojů pro život člověka. Žák vyjadřuje vlastní názor na stav životního prostředí a uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • změří teplotu různých vzorků vody a porovná čistotu
  • srovná změny v krajině za pomocí současné mapy a historického plánku
  • vysvětlí význam vodní nádrže a k čemu slouží lidem podzemní voda
  • samostatně si připraví oběd
  • zaváže se chránit prameny a studánky s konkrétním opatřením
  • přiřadí obrázky současnosti k těm minulým ze stejného prostředí


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušování, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní