VODNÍ SVĚT


Pojďte s námi prozkoumat prostředí sladkých vod! Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní žije? Společně budeme pracovat s modelem vodního toku, podíváme se na řeky a jejich význam v krajině a ponoříme se do světa stojaté vody. V programu jsou využity principy badatelsky orientovaného učení.


Rozšířená anotace


Ve výukovém programu se budeme věnovat především vodním organismům a jejich přizpůsobením pro život v tekoucích a ve stojatých vodách. V úvodu programu se s žáky podíváme na rozdělení vody ve světě (kolik vody je ukryto v jezerech, oceánech, v půdě…). Poté se rozdělíme na dvě skupiny, ve kterých navštívíme stanoviště Otevřené zahrady „Vodní tok“ a „Nejcennější tekutina“. Na stanovišti „Vodní tok“ se žáci zamyslí nad různými adaptacemi živočichů a rostlin na rozličná vodní prostředí, vybudují a pojmenují vodní tok a prakticky si vyzkouší jaké to je, být zvířetem v proudu dravé řeky. Získané znalosti si propojíme s vodohospodářskou situací v regionu a v České republice (blízké/známé přehrady, vodstvo). U stanoviště „Nejcennější tekutina“ bude na žáky čekat praktický odlov vodních živočichů a rostlin z jezírka, jejich určování a pozorování, pomocí prvku badatelsky orientovaného vzdělávání zjistíme, které živočichy můžeme najít ve stojatých vodách městských jezírek. V závěru programu společně s žáky shrneme s jakými živočichy se můžeme setkat ve stojatých vodách a s jakými živočichy v tekoucích vodách a jak jsou tomuto prostředí přizpůsobeni.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Program se odehrává venku na stanovištích Otevřené zahrady (Nejcennější tekutina, Vodní tok, zastřešená venkovní učebna) a je realizovaný za každého počasí.

Požadavky na účastníky
vhodné oblečení (spíše terénní), vhodná obuv, svačina. V případě potřeby si žáci přinesou vlastní pláštěnku.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák si uvědomuje důsledky lidské činnosti na znečištění vody a přemýšlí o možnostech snižování těchto rizik. Zároveň si žák uvědomuje význam oběhu vody v přírodě pro člověka a ostatní organismy.

Výstupy
Žák/dítě:
  • nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
  • prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy
  • aplikuje praktické metody odlovu vodních živočichů a dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání vodních organismů


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/přírodověda Člověk a příroda/Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální