Skryto za palmami


Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme palmový olej a proč se kvůli němu kácí pralesy? Pomocí simulačních her a metod kritického myšlení žáci tyto souvislosti pochopí a budou o nich diskutovat. Na závěr programu si mohou upéct sušenky bez palmového oleje, délka programu je pak 4 hod.


Rozšířená anotace


Motivačním příběhem v programu je záhada cestovatele Toma a žáci s využitím indícií pátrají po tom, kde pořídil své fotografie, jaké místo a proč navštívil, co viděl a co se mu tam přihodilo. Pracují s mapou a atlasem světa, souřadnicemi, překládají z angličtiny a vybavují si, co ví o deštném pralese.
Hlavním tématem je problematika pěstování palmy olejné v Indonésii na úkor deštných pralesů a jejich biologické rozmanitosti, stejně jako sociální a zdravotní dopady na místní obyvatele. V průběhu programu žáci absolvují dvě simulační hry, kde pocítí vyčerpání živočichů kvůli úbytku zdrojů a životního prostoru, ve druhé pak nespravedlnost a bezradnost obyvatel indonéské vesnice.
Dále s využitím textu a fotografií žáci popisují příčiny problému a hledají možná řešení či opatření k jeho zmírnění. Vybírají si některé z řešení, sepisují dopis společnosti využívající palmový olej ve svých výrobcích, vyrábí informační poster či zkouší upéct vlastní sušenky bez palmového tuku.
Program využívá učebního modelu EUR a metod kritického myšlení.


Základní údaje o programu


Délka programu
4 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–8. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program přibližuje žákům problematiku pěstování palmy olejné, vliv rozsáhlých plantáží na mizení vzácných ekosystémů a živočišných druhů.

Výstupy
Žák/dítě:
  • orientuje se v mapě světa, nalezne Borneo podle souřadnic
  • vyjádří své pocity ze simulační hry
  • popíše příčiny mizení druhů v deštných pralesích Indonésie
  • vyjmenuje alespoň 5 živ. druhů ohrožených pěstováním palmy olejné
  • vybere si aktivitu, jak může on sám přispět řešení problému


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň), Člověk a společnost (2. stupeň), Člověk a příroda (2. stupeň)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence občanské