Jak se práší kolem spraší


Horniny jsou všude kolem nás. Jakou podobu jim vtiskl zub času a kam je vítr ještě zavane? Geologický program, ve kterém se žáci seznámí s našimi některými horninami. Prozkoumají je v terénu za pomoci geologického kladívka a vytvoří si vlastní sbírku, kterou si odnesou do školy. Osobně zažijí některé geologické procesy. Program vyučujeme od dubna do června.


Rozšířená anotace


Program je geologický a je zaměřen především na horniny – jednotlivé druhy hornin, jejich vznik, původ a horninový cyklus. Žáci horniny prozkoumají za pomoci geologického kladívka, určí je a vytvoří si geologickou sbírku. Vznik hornin budou žáci simulovat názorně pomocí pokusů. Hravou formou se seznámí se specifiky jednotlivých geologických období.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní.

Požadavky na účastníky
Terénní sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu k přírodě a je zacílen na probuzení zájmu o často méně oblíbenou oblast neživé přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
 • určí vybrané druhy hornin a vysvětlí jejich vznik
 • vytvoří si geologickou sbírku a naučí se pracovat s geologickým kladivem
 • simuluje během pokusů geologické procesy
 • vysvětlí souvislost podoby horniny s podmínkami jejího vzniku
 • seřadí, pojmenuje a definuje jednotlivé geologické éry


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Základní podmínky života
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní