Příroda na talíři


Pojďte s námi ochutnat přírodu! Na čem si můžete smlsnout na jaře, na čem na podzim a čemu se oklikou vyhnout? Žáci si připraví pomazánku z jedlých rostlin. Seznámí se také s životním cyklem rostlin.


Rozšířená anotace


Program se věnuje životnímu cyklu rostlin. Děti si uvědomí, co potřebuje rostlina ke svému růstu a k rozmnožování. Formou hry se stanou opylovačem a zjistí, zdali jim k životu více vyhovuje okrasná či přírodní zahrada. Část programu se věnuje sběru jedlých rostlin, jejich určování a následnému ochutnávání.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program seznamuje žáky s ději v přírodním prostředí v období jara či podzimu, vede je k porozumění životnímu cyklu rostlin, opylování a tvorbě semen. Žáci se učí šetrně využívat darů přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše životní cyklus rostlin,
  • dozví se, že některé plané rostliny jsou jedlé, na jiné je třeba si dávat pozor,
  • ochutná jedlé rostliny,
  • pochopí principy některých druhů opylení rostlin,
  • vyzkouší si práci s binokulární lupou a atlasem rostlin.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/ Okolní krajina, Rostliny, houby, živočichové, Životní podmínky, Rovnováha v přírodě, Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence pracovní