Enviproblémy aneb Není nám to volný


Zahrajeme si na politiky a pustíme se do řešení současných environmentálních problémů, které se nás jako občanů České republiky dotýkají. Vyzkoušíme si, jak je těžké obhájit své návrhy na řešení, jak lze čelit otázkám ostatních, vést diskuzi a nakonec zodpovědně rozhodnout, pro co či koho hlasovat.


Rozšířená anotace


Každý z nás svým způsobem života ovlivňuje stav životního prostředí na Zemi. Co nakupujeme, odkud nakupuje, jakou používáme dopravu, tím vším ovlivňujeme životní prostředí v České republice, ale i na celé Zemi. Žáci si založí vlastní politickou stranu a zvolí její vedení. Každá politická strana ve svém programu řeší jiný environmentální problém, například klimatické změny, snižování biodiverzity, neobnovitelné zdroje, problematika potravin, sucho v krajině nebo mikroplasty. Prací s texty si žáci vytáhnou nejdůležitější a nejrelevantnější fakta ke své problematice, na jejichž základě vytvoří volební program – představí problém, jeho dopady na občany ČR a konkrétní návrhy řešení. U konkrétních ukázek praktických opatření diskutují nad proveditelností a zařazením této praxe do života občanů ČR. Na zasedání poslanecké sněmovny se argumenty snaží přesvědčit ostatní poslance, že jejich problematika je ta nejdůležitější. Na závěr si zhodnotíme, jaké jsou v současnosti nejpalčivější environmentální problémy, jaké jsou nejzávažnější důsledky, kdo nejvíce dokáže aktivizovat společnost k jejich řešení a jaké možnosti řešit environmentální problémy má každá či každý z nás.


Základní údaje o programu


Délka programu
4.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rychta, Krásensko 76

Požadavky na účastníky
psací potřeby, přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomí dopady vybraných envi problémů (např. klimatická změna, čerpání neobnovitelných zdrojů, snižování biodiverzity…) na občany České republiky a hledají možnosti jejich dalšího vývoje a možnosti ke zlepšení životního prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše kladné a záporné dopady svého chování na životní prostředí
  • popíše dopady jednoho environmentálního problému na občany České republiky
  • navrhne možnosti zlepšení vybraného environmentální problému
  • diskutuje nad vybraným environmentálním problémem
  • zhodnotí možnosti své a různých aktérů ke zlepšení životního prostředí


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova: ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí; SŠ: Člověk a životní prostředí; Životní prostředí regionu a České republiky
  • Mediální výchova: ZŠ: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; SŠ: Mediální produkty a jejich významy


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova); Člověk a společnost (Výchova v občanství – Mezinárodní vztahy a globální svět); Člověk a příroda (Přírodopis – Základy ekologie); SŠ: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura – Jazyk a jazyková komunikace); Člověk a příroda (Geografie – Životní prostředí); Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ – Mezinárodní vztahy, globální svět)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské