ZATOULANÁ KUŘÁTKA – ŠKOLNÍ VÝLET


Program vychází z programu Dědečkův dvoreček. Pomůžete slepičce najít zatoulaná kuřátka? Během hravého hledání prozkoumáme život slepic, králíků i dalších zvířat žijících na Rozmarýnku. Připravíme si pomazánku a nápoj, které ochutíme bylinkami a jedlými plevely.


Rozšířená anotace


V průběhu programu žák prostřednictvím přímého kontaktu blíže pozná slepice a králíky chované na Rozmarýnku, prožije život králíka od narození po dospělost, seznámí s jednotlivými členy slepičí rodiny, zjistí, jak vypadá vajíčko uvnitř a kdo může být pro slepice nebezpečný. V části programu pracují žáci samostatně v centrech aktivit, která opakují a rozšiřují praktickými a simulačními aktivitami znalosti o domácích zvířatech chovaných na statku. Žáci si do třídy odnesou obrázek statku s obrázky zvířat na na další práci ve škole či ve školce.

Ve volném čase zbyde chvíle na prohlídku prvků zahrady a na seznámení s domácími a exotickými živočichy, které na Rozmarýnku chováme.


Základní údaje o programu


Délka programu
5.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
zahrada Rozmarýnku

Požadavky na účastníky
pití, svačina, přezůvky a pláštěnka (v případě deštivého počasí), riziko výskytu alergenů (srst, peří)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program má za cíl vytvářet kladný vztah k domácím a hospodářským zvířatům pomocí přímého kontaktu s nimi, učí, jak o ně ohleduplně pečovat.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozezná u králíka a slepice dospělce a jejich mláďata
 • hmatem rozezná peří, vlnu a srst králíků
 • dokáže vyjmenovat alespoň 3 věci, co může dát králíkovi, slepicím jako potravu
 • chová se ohleduplně v přítomnosti živého zvířete
 • dítě rozpozná žloutek od bílku, pojmenuje skořápku
 • dítě dokáže vyjmenovat alespoň 5 produktů hospodářských zvířat, které člověk využívá.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům mezi člověkem a prostředím, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnot)


Vzdělávací oblast
Vzdělávací oblasti MŠ: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět. Vzdělávací oblast ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské