Hajný je lesa pán?


Jak roste les? Žáci mají jedinečnou šanci prožít a poznat život stromu od semínka až po mrtvé tlející dřevo. Přímo v lese se seznámí s faktory působícími na stromy a les během jejich růstu. Použijí lesnickou průměrku a zjistí věk stromu. Jak se liší růst přirozeného a hospodářského lesa?


Rozšířená anotace


Žáci poznávají růst a užitek stromu ve všech fázích jeho života i po jeho odumření, ekologické vztahy mezi organizmy a jejich provázanost. Zažijí terénní průzkum a práci s lesnickými pomůckami. Poznají důležitost hub v lesním ekosystému. Celý program probíhá mimo budovu Jezírka.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je z větší části terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá terénní obuv, pláštěnka, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení důležitosti přírodě blízkého hospodaření v lese.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše vznik přirozeného a uměle vysázeného lesa, popíše rozdíly mezi nimi,
 • vysvětlí význam tlejícího dřeva v lese,
 • rozezná vybrané druhy stromů, jejich semenáčky a semena,
 • uvede příklady ekologických faktorů ovlivňujících růst rostlin,
 • najde houby a popíše jejich význam v ekosystému,
 • uvede znaky přírodě blízkého a přírodě vzdáleného hospodaření v lese.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní